$B%P%C%/%J%s%P!<(B

2017$BG/(B

$B!C(B2023$B!C(B2022$B!C(B2021$B!C(B2020$B!C(B2019$B!C(B
$B!C(B2018$B!C(B2017$B!C(B2016$B!C(B2015$B!C(B2014$B!C(B2013$B!C(B

#137 (2017$BG/(B12$B7n(B14$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bMj$s$@NAM}$,%U%'%$%/NAM}$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%0%C%AM5;0!!%?!<%2%C%H!';0ED42;R!"f;K(B
$B!yBg?M5$!*86@>%4%j%i$K=U:Z%Q%s%@$,6[5^;2@o!*!!(Bin$B!!1'ET5\F0J*1`(B
$B!y$b$7$bO"$l$F$-$?7k:'Aj $B!!;E3]?M!'EZ20B@K1(B
$B!yLZ2e0Q0w2q(B
$B!y$b$7$b$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]?M!';0BeL\(B J Soul Brothers $B!J(BNAOTO$B!";32<7rFsO:!"4dED9dE5!K(B
$B!y$b$7$b%I%i%^$N;#1F8=>l$K7]G=?M$,J6$l$F$$$?$i=P1i $B!!%I%i%^!V%3%&%N%I%j!W$N8=>l$K:{Ln9b;K!"LZ2

#136 (2017$BG/(B12$B7n(B7$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b $B!!;E3]?M!'%l%8%'%s%I>>2<(B
$B!yF|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9!!(Bin$B!!@E2,(B
$B!!=P1i!'B.?e$b$3$_$A(B
$B!y$b$7$bF $B!!%*!<%I%j!<=UF|4k2h!!Bh(B3$BCF(B
$B!y$b$7$b<+J,$N%M%?$,%Q%/%j$@$H8@$o$l$?$i!D7]?M$O%M%?$rJQ$($k!)JQ$($J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'%"%-%i(B100%$B!"%5%s%7%c%$%sCS:j!!!!;E3]?M!'%J%$%DH9!"?7;3$R$G$d(B

#135 (2017$BG/(B11$B7n(B30$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b9b5i%l%9%H%i%s$G%$%s%9%?%s%H?)IJ$r=P$7$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!y$"$J$?$ND.$r855$$K$7$^$9!!D.$*$3$7%b%K%?%j%s%0(B
$B!!=P1i!'%*!<%I%j!<(B
$B!y$b$7$b8eGZ$,O"$l$F$-$?=w@-$,D6Bg?)$$$@$C$?$i$"$N@hGZ$O!D$*$4$k!)$*$4$i$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'1JLn!!;E3]?M!'%+%_%J%j!"Bg?9:=F`(B
$B!!%?!<%2%C%H!'%*!<%I%j!<=UF|!!;E3]?M!'=iNx%?%m!MM?(B
$B!y$b$7$bL<$,%"%$%I%k$K$J$k$?$aEl5~$K9T$-$?$$$H8@$$=P$7$?$i$*Ic$5$s$O!DG'$a$k!)G'$a$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'KL86N$1Q!J(BNGT48$B!K!"?\ED0!9aN$!J(BSKE48$B!K(B
$B!y$b$7$bFMA3%R!<%m!<%$%s%S%e!<$r$5$l$?$i!DEz$($k!)Ez$($J$$!)(B

#134 (2017$BG/(B11$B7n(B23$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b%9!<%Q!<$KIWIX0&3d0z$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!y$b$7$bF1Ak2q$K9T$/IW$,Ib$+$l$F$$$?$i1|$5$s$O%d%-%b%A$r>F$/!)>F$+$J$$!)(B
$B!!=P1i!'(BDAIGO
$B!y$b$7$b=iNx$N?M$K:F2q$7$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'>.?yN50l(B
$B!y$b$7$bFMA3!!M% $BIW%U%8%b%s$O $B!!;E3]?M!'LZ2

#133 (2017$BG/(B11$B7n(B9$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bF0$/$O$:$N$J$$$b$N$,F0$$$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!yF|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9!!(Bin$B!!4tIl(B
$B!!=P1i!'B.?e$b$3$_$A(B
$B!y$b$7$b5$8y;U$,%K%;%b%N$@$C$?$i$+$+$C$?%U%j$r!D$9$k!)$7$J$$!)(B
$B!!=P1i!'(BGENERATIONS from EXILE TRIBE
$B!y$b$7$b;#1F8=>l$G$*$+$7$J;v$,5/$-$?$i7]G=?M$O;#1F$r!DB3$1$k!)B3$1$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'@8EDEM??!!;E3]?M!'9-@%$9$:(B
$B!y;w$F$$$k$H8@$o$l$k7]G=?M$K$J$j$-$C$?$iAj $B!!;E3]?M!'%V%i%C%/%^%h%M!<%:(B $B>.?yN50l(B

#132 (2017$BG/(B10$B7n(B19$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]?M!'N&>e!!F#8w8,;JA* $B!y$b$7$b7]G=?M$,JQAu$7$F3X9;$K@xF~$7$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'@8EDEM??!!9-@%$9$:(B
$B!yL>A0$r8@$o$l$?$i%b%K%?%j%s%0=*N;!*7]G=?M@xF~%A%c%l%s%8(B
$B!!;E3]?M!'?73@7k0a!!1MB@!!%O%j%;%s%\%s6aF#=U:Z(B
$B!y$b$7$b $B!!%?!<%2%C%H!'5HEDMS(B

#131 (2017$BG/(B10$B7n(B5$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]?M!'5HED:;J]N$!"IM8}5~;R(B
$B!y$b$7$b%a%s%?%j%9%H(BDaiGo$B$K>!$C$?$i>&IJ$,%?%@$K$J$k%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'(BDaiGo$B!!=P1i!'2CF#0lFs;0!">.@t9'B@O:(B
$B!y$b$7$bMj$s$@NAM}$,%U%'%$%/NAM}$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%0%C%AM5;0!!%?!<%2%C%H!'@iMU??0l!"!!@P0f0l5W!uLZ:4:L;RIWIX(B
$B!y$b$7$b?l$C$?IW$,!V26$N;v$I$&;W$&!)!W$H:J$KJ9$$$?$i!V0&$7$F$k!W$H!D8@$&!)8@$o$J$$!)(B
$B!!=P1i!'(BDAIGO$B!"LZ2 $B!y$b$7$bL4$KIA$$$?LQA[$,8= $B!!;E3]?M!'C]FbNC??(B
$B!y$b$7$b%I%i%^$N;#1F8=>l$K7]G=?M$,J6$l$F$$$?$i=P1i $B!!%I%i%^!V%3%&%N%I%j!W$N8=>l$K%O%j%;%s%\%s!"(BNAOTO$B!"%*!<%I%j!<=UF|$,@xF~!*(B

#130 (2017$BG/(B9$B7n(B21$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b%9!<%Q!<$KJQ$J3d0z%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!y$b$7$bJu$/$8$G(B5$B2/1_Ev$?$C$?$i!DCy6b$9$k!)%Q%C$H;H$&!)(B
$B!!;E3]?M!'$Z$3!!!!!!%?!<%2%C%H!'$j$e$&$A$'$k(B
$B!y$"$J$?$ND.$r855$$K$7$^$9!!D.$*$3$7%b%K%?%j%s%0(B
$B!!=P1i!'%b%K%?%j%s%0%a%s%P!4(B

#129 (2017$BG/(B9$B7n(B7$BF|J|Aw(B)

$B!y9'B@O:%j%5!<%A(B
$B!!?)IJ%5%s%W%k3d0z$,$"$C$?$i!DGc$&!)Gc$o$J$$!)(B
$B!yB.?e$b$3$_$A!!F|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9!!(Bin$B!!F`NI(B
$B!y$b$7$b$"$j$($J$$>&IJ$,Gd$C$F$$$?$i!DGc$&!)Gc$o$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'EZ20B@K1(B
$B!y$b$7$b$=$C$/$j$JAP;R$N7;Do$,F~$lBX$o$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!y%b%K%?%j%s%0%U%!%_%j!<$N$=$C$/$j$5$s$,K\J*$C$]$/%m%1$r$7$F$$$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B

#128 (2017$BG/(B8$B7n(B24$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]?M!'CfB $B!y$b$7$bF0J*1`$N%Q%s%@$,Ce$0$k$_$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%O%j%;%s%\%s(B
$B!y$b$7$bFMA32x4q8=>]$,5/$3$C$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!y2F5Y$_$@$+$i9pGr!*?F$KHkL)$K$7$F$k$3$H!D$"$k!)$J$$!)(B
$B!!=P1i!'(BDAIGO

#127 (2017$BG/(B8$B7n(B10$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bB);R$NH`=w$,Bg?)$$$@$C$?$iN>?F$O!D;?@.$9$k!)H?BP$9$k!)(B
$B!!;E3]?M!'C+0!:;;R!?$b$($N$"$:$-(B
$B!y$b$7$b%9!<%Q!<$GJQ$J3d0z%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'KcLZ5W?N;R!"$d$/$_$D$k(B
$B!y$b$7$b=w@-$K!V%5%s%*%$%kEI$C$F!W$HMj$^$l$?$i!DEI$C$A$c$&!)EI$i$J$$!)(B
$B!y$b$7$b%m%\%C%H$NCf?H$,%K%s%2%s$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%*!<%I%j!<(B $B=UF|=S>4(B
$B!y$j$e$&$A$'$k!!%o!<%k%I%A%c%l%s%8%b%K%?%j%s%0!!(Bin$B!!%^%l!<%7%"(B

#126 (2017$BG/(B8$B7n(B3$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b$"$j$($J$$>&IJ$,Gd$C$F$$$?$i!DGc$&!)Gc$o$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%3%m%C%1(B
$B!y$b$7$bH`=w$N $B!y$b$7$b%m%1@h$G?4Nn8=>]$,5/$-$?$i!DI]$,$k!)I]$,$i$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'KYED0+!"0$:4%vC+;PKe!";3ED2V;R(B
$B!yL>A0$r8@$o$l$?$i%b%K%?%j%s%0=*N;!!7]G=?M@xF~%A%c%l%s%8(B
$B!!;E3]?M!';3(B﨑$B8-?M!">.>>:ZF`(B

#125 (2017$BG/(B7$B7n(B27$BF|J|Aw(B)

$B!y86@>%4%j%i!!(Bin$B!!%k%o%s%@!!!Z8eJT![(B
$B!y%*!<%I%j!<$ND.$*$3$7%b%K%?%j%s%0!*Bh(B3$BCF!A5W;3%&%)!<%?!<%\!<%$%:!A(B
$B!y$b$7$bFMA32x4q8=>]$,5/$-$?$i!DI]$,$k!)I]$,$i$J$$!)(B
$B!y$b$7$bFMA339Cf$K7]G=?M$,8=$l$?$i!D@<$r$+$1$k!)$=$C$H$7$F$*$/!)(B
$B!!;E3]?M!';3(B﨑$B8-?M!!?7ED??7uM$(B
$B!y$b$7$bFMA3CN$i$J$$2HB2$,A}$($F$$$?$i!D

#124 (2017$BG/(B7$B7n(B20$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b%9!<%Q!<$KJQ$J3d0z%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!yB.?e$b$3$_$A!!F|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9!!(Bin$B!!FJLZ(B
$B!y86@>%4%j%i!!(Bin$B!!%k%o%s%@!!!ZA0JT![(B
$B!y$b$7$b7]G=?M$,%9%?%C%U$KJ6$l$F$$$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'1MB@!"?

#123 (2017$BG/(B7$B7n(B13$BF|J|Aw(B)

$B!y6bEDJ~;R=P;:5-G0%b%K%?%j%s%0(B
$B!y$b$7$bMj$s$@NAM}$,%U%'%$%/NAM}$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%0%C%AM5;0(B
$B!!%?!<%2%C%H!'D9Eh0lLP(B
$B!y$b$7$bFMA3L\$NA0$KD60lN.7]G=?M$,8=$l$?$i6C$/!)6C$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'1MB@!"? $B!y$b$7$bIW$NM'C#$,7]G=?M$@$C$?$i:J$O!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'D9@%CRLi!":d8}7rB@O:(B
$B!y$b$7$b$"$j$($J$$@ $B!!;E3]?M!'?y:i2V!"?@LZN4G72p!"3aM55.(B
$B!!%?!<%2%C%H!'?9OF7r;y!"2CF#NJ!"F#ED%K%3%k(B

#122 (2017$BG/(B7$B7n(B6$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]?M!'?7>19d;V(B
$B!y$b$7$b%a%s%?%j%9%H(BDaiGo$B$K>!$C$?$i>&IJ$,%?%@$K$J$k%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'(BDaiGo
$B!!D)@o $B!y(BDAIGO$B%b%K%?%j%s%0(B
$B!!$b$7$b?l$C$?IW$,!V26$N;v$I$&;W$&!)!W$H:J$KJ9$$$?$i!V0&$7$F$k!W$H!D8@$&!)8@$o$J$$!)(B
$B!!%9%Z%7%c%k%2%9%H!'JR2,0&G7=u(B
$B!y$b$7$b7]G=?M$,JQAu$7$F@xF~$7$F$$$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'?{ED>-Zv!" $B!y$b$7$b<+J,$K$7$+8+$($J$$?M$,$$$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'D+HfF`:L!?NkLZ?-G7!?5H2,N$HA(B
$B!y$b$7$bIW$NM'C#$,7]G=?M$@$C$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'D9@%CRLi!"5H2,N$HA!":d8}7rB@O:(B

#121 (2017$BG/(B6$B7n(B22$BF|J|Aw(B)

$B!yL>A0$r8@$o$l$?$i%b%K%?%j%s%0=*N;!*7]G=?M@xF~%A%c%l%s%8(B
$B!!FbEDFF?M!!!u!!%O%j%;%s%\%s(B
$B!y$b$7$b4qL/$J5JCcE9$KAx6x$7$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!y$b$7$b%m%1Cf$K2x4q8=>]$,5/$-$?$i7]G=?M$O%m%1$r!DB3$1$k!)B3$1$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'%"%K%^%kIM8}%U%!%_%j! $B!y$b$7$b=iNx$N?M$K:F2q$7$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'%5%s%7%c%$%sCS:j!?$f$j$d$s%l%H%j%#%P%!(B

#120 (2017$BG/(B6$B7n(B15$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b9a@n>HG7$,(BAD$B$K$J$C$F%b%K%?%j%s%0$N<}O?$K@xF~$7$F$$$?$i(B
$B!!=P1i $B!!;E3]?M!'9a@n>HG7(B
$B!!%?!<%2%C%H!'%b%K%?%j%s%0%U%!%_%j!<(B
$B!y$b$7$b$*E9$GMj$s$@NAM}$,%U%'%$%/NAM}$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%0%C%AM5;0(B
$B!!%?!<%2%C%H!'>.NS9,;R(B
$B!y$b$7$b$7$c$Y$k$O$:$N$J$$$b$N$,$7$c$Y$C$?$i!DOC$9!)OC$5$J$$!)(B
$B!y$b$7$bFMA339Cf$K7]G=?M$,8=$l$?$i!D@<$r$+$1$k!)$=$C$H$7$F$*$/!)(B
$B!!;E3]?M!'%G%#!<%s!&%U%8%*%+(B

#119 (2017$BG/(B6$B7n(B8$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b(BTSUTAYA$B$GJQ$J%5!<%S%9$,$"$C$?$i!DMxMQ$9$k!)$7$J$$!)(B
$B!y$b$7$b5(@a$O$:$l$N%5%s%?%/%m!<%9$,2H$K$d$C$F$-$?$i;R$I$b$O!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'(BDAIGO
$B!y$b$7$b(B $B$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]?M!'(BEXILE$B!!(BNAOTO$B!!4X8}%a%s%G%#! $B!y$b$7$bD6%"%[$J7]G=?M$,4V0c$C$F7P:QHVAH$K%-%c%9%F%#%s%0$5$l$F$7$^$C$?$i!D$d$j$-$k!)CG$k!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'$_$d$>$s!?%8%c%s%0%k%]%1%C%H(B

#118 (2017$BG/(B6$B7n(B1$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bIW$,FMA33$30N13X$9$k$H8@$$=P$7$?$i:J$O!D;?@.$9$k!)H?BP$9$k!)(B
$B!y$b$7$b%,%=%j%s%9%?%s%I$KJQ$J%5!<%S%9$,$"$C$?$i!DCmJ8$9$k!)CG$k!)(B
$B!y$b$7$b $B!!;E3]?M!'J!;NAsBA!"9)F#0$?\2l(B
$B!y$b$7$b%U%8%b%s$,8eGZ7]G=?M$KK\5$$G!V%M%?$rGd$C$F$/$l!W$H$*4j$$$7$?$i!DGd$k!)Gd$i$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'F#K\IR;K!!%?!<%2%C%H!'%5%s%7%c%$%sCS:j!?$j$e$&$A$'$k(B
$B!y$b$7$bFMA37]G=5- $B!!;E3]?M!'D9C+@n$^$5;R!?>k2

#117 (2017$BG/(B5$B7n(B25$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bIW$,=w@-$NM'C#$+$i%W%l%<%s%H$r$b$i$C$F$-$?$i!D%d%-%b%A$r>F$/!)>F$+$J$$!)(B
$B!!(BDAIGO$B%b%K%?%j%s%0(B
$B!y$b$7$b$"$j$($J$$>&IJ$,Gd$C$F$$$?$i!DGc$&!)Gc$o$J$$!)(B
$B!!%+%i%*%1E9$G$"$j$($J$$%5!<%S%9!!;E3]?M!'>>:j$7$2$k!!%_%i%/%k$R$+$k(B
$B!y$b$7$bD69b3[$G7]L>$rJQ$($F$/$l$H8@$o$l$?$i7]G=?M$O!DGd$k!)Gd$i$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'%5%s%7%c%$%sCS:j!?6d%7%c%j(B
$B!y$b$7$b7]G=?M$N$=$C$/$j$5$s$,K\J*$C$]$/%m%1$r$7$F$$$?$i!DK\?M$@$H?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'$"$$$+$o$$fF!&%8!<%K! $B!y$b$7$b<+J,$N

#116 (2017$BG/(B5$B7n(B18$BF|J|Aw(B)

$B!yF|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9(Bin$B9-Eg(B
$B!!=P1i(B:$BB.?e$b$3$_$A(B
$B!y$b$7$b;R6!$,!V$*>P$$7]?M$K$J$j$?$$!W$HFMA38@$$=P$7$?$i!D;?@.$9$k!)H?BP$9$k!)(B
$B!!;E3]?M(B:$BLnB-4u(B
$B!y$b$7$b7]G=?M$,JQAu$7$F@xF~$7$F$$$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M(B:NAOTO$B!":{Ln9b;K(B
$B!!%?!<%2%C%H(B:AKIRA$B!">.NSD>8J!"@DLxfF(B
$B!y$b$7$b%m%1@h$,=$Me>l$K$J$C$?$i%?%l%s%H$O%m%1$r!DB3$1$k!)B3$1$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H(B:$BFt?@%$%s%?!$s(B

#115 (2017$BG/(B5$B7n(B4$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b!"JQ$J3d0z%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%i%5!<%k@P0f!"KcLZ5W?N;R(B
$B!yB.?e$b$3$_$A!!F|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9!!(Bin$B!!2,;3(B
$B!y$j$e$&$A$'$k!!%o!<%k%I%A%c%l%s%8%b%K%?%j%s%0!!(Bin$B!!%A%'%3(B
$B!y$b$7$bH~=Q4[$NF $B!!%*!<%I%j!<=UF|4k2h!!Bh(B2$BCF(B
$B!y$b$7$b$=$C$/$j$JAP;R$N7;Do$,F~$lBX$o$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B

#114 (2017$BG/(B4$B7n(B27$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bJQ$J3d0z%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!!?)IJ%5%s%W%k$HK\J*8+H4$1$k$+!*!)(B
$B!y$b$7$b<+F0HNGd5!$,$O$J$7$+$1$F$-$?$i!DEz$($k!)L5;k$9$k!)(B
$B!y$b$7$b!"$*E9$N9TNs$KJQ$J$7$-$?$j$,$"$C$?$i!D $B!y$b$7$b@$$K$b4qL/$JLB;R$,8=$l$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'9BC<=_J?!?IM8}5~;R!"IM8}=i;^(B
$B!y%*!<%I%j!<4k2h(B
$B!!D.$*$3$7%b%K%?%j%s%0!!Bh(B2$BCF$OJ!2,!&BgL6ED$G5pBg$*9%$_>F$-$KD)@o!*(B

#113 (2017$BG/(B4$B7n(B20$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bJQ$J3d0z%5!<%S%9$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'(BDaiGo
$B!y$b$7$*E9$GMj$s$@NAM}$,%U%'%$%/NAM}$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%0%C%AM5;0(B
$B!!%?!<%2%C%H!'@tC+$7$2$k(B
$B!y$b$7$b%I%i%^$N;#1F8=>l$GBeLr$r%*%U%!!<$5$l$?$i!D1i$8$-$k!)CG$k!)(B
$B!!;E3]?M!'IpEDE4Lp!";3:j6dG7>g!":4LnBY?C(B
$B!y$b$7$b!";w$F$$$k$H8@$o$l$k7]G=?M$K$J$j$-$C$?$i!"Aj $B!!%3%9K`O$BgJ,$X(B
$B!y%"%K%a!V%I%i%$%V!&%X%C%I!W$H%3%i%\4k2h!*(B
$B!!$b$7$b!"%"%K%a$N56%*!<%G%#%7%g%s$,$"$C$?$i!D$d$j$-$k!)$d$j$-$i$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'9HMv!"%?%s%]%]!&@nB<%(%_%3!"$f$j$d$s%l%H%j%#%P%!(B

#112 (2017$BG/(B4$B7n(B13$BF|J|Aw(B)

$B!y(BDAIGO$B%b%K%?%j%s%0(B
$B!!:{Ln9b;K$HBgJ,$Nl$K@xF~!*(B
$B!y$b$7$b@V$A$c$s$N8@MU$,$o$+$k%P%V%j%s%,%k$,$"$C$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!y$b$7$bFMA3!"39Cf$K7]G=?M$,8=$l$?$i!D@<$r$+$1$k!)$=$C$H$7$F$*$/!)(B
$B!!;E3]?M!'GHN\!"El=P>;Bg(B
$B!y$b$7$b<+Bp$K7]G=?M$,$d$C$F$-$?$i!D6C$/!)6C$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'F#86N5Li!"8MED7CM|9a(B
$B!y$b$7$b29@tN94[$N%9%?%C%U$,%b%K%?%j%s%0%U%!%_%j!<$@$C$?$i!D!!5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'66K\%^%J%_!?6q;V7xMQ9b(B

#111 (2017$BG/(B3$B7n(B23$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b$*G/4s$j$,FMA3Bg?)$$$r;O$a$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%"%s%8%'%i:4F#!"(BMAX$BNkLZ!"$b$($N$"$:$-(B
$B!y(BDAIGO$B%b%K%?%j%s%0!*(B
$B!!$b$7$b%9%?%C%U$KJQAu$7$?L<$,J6$l$F$$$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'IM8}5~;R!"IM8}=i;^!!!!%?!<%2%C%H!'%"%K%^%kIM8}(B
$B!y$b$7$b<+J,$K$7$+8+$($J$$?M$,$$$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'1JLn2j0j(B $B!?(B $BGr_@0!Mr(B(EXILE$B!?(BGENERATIONS) $B!?(B $B%"%K%^%kIM8}(B
$B!y(BNAOTO$B$N3X9;@83h8~>e0Q0w2q!*(B
$B!!%2%9%H!':#;TN4Fs(B($B;0BeL\(B J Soul Brothers)
$B!yBhFs2s%b%K%?%j%s%0Bg>^!*!*(B
$B!!;VB<$1$sFCJL?3::0Q0wD9$,7h$a$k!"$3$N(B1$BG/$G0lHVLLGr$+$C$?%b%K%?%j%s%0BgH/I=!*(B

#110 (2017$BG/(B3$B7n(B16$BF|J|Aw(B)

$B!yB.?e$b$3$_$A!!F|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9(B $B!VB46H!W(B in$B;37A(B
$B!y$b$7$b;R$I$b$NL4$,L5KE$@$C$?$i!DG'$a$k!)G'$a$J$$!)(B
$B!y$j$e$&$A$'$k!!%o!<%k%I%A%c%l%s%8%b%K%?%j%s%0!!(Bin$B!!%m%7%"(B
$B!y$b$7$b9g%3%s$G<+J,$K$@$1$*$P$"$A$c$s$K8+$($k=w@-$,$$$?$i!D $B!y$b$7$b%I%i%^$N;#1F8=>l$GBeLr$r%*%U%!!<$5$l$?$i!D1i$8$-$k!)CG$k!)(B
$B!!;E3]?M!'?@LZN4G72p!"AR2J%+%J!"@P3@M$Ka(B

#109 (2017$BG/(B3$B7n(B9$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bFMA3%R!<%m!<%$%s%?%S%e!<$5$l$?$i!DEz$($k!)Ez$($J$$!)(B
$B!y$b$7$bL<$,A[Dj30$NH`;a$rO"$l$F$-$?$iIc?F$O7k:'$r!DG'$a$k!)G'$a$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'IpF#0&h=!!%?!<%2%C%H!'IpF#7I;J(B
$B!y$b$7$b;0BeL\(B J Soul Brothers$B$,FMA38=$l$?$iK\J*$@$H!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'(BNAOTO$B!!!?!!4dED9dE5!!>.NSD>8J(B
$B!y$b$7$b>!$C$F$O$$$1$J$$>lLL$,$"$C$?$i6u5$$rFI$s$G!DIi$1$k!)>!$C$A$c$&!)(B
$B!!;E3]?M!'E73$M44u!!%?!<%2%C%H!'>1;JCR=U(B
$B!y5HED%b%K%?%j%s%0(B
$B!&$b$7$b!"?eB24[$N?eAe$K%"%\%+%I$,F~$C$F$$$?$i@8$-J*$@$H!D;W$&!);W$o$J$$!)(B
$B!&$b$7$b!"?eB24[$N?eAe$K$7$i$?$-$,F~$C$F$$$?$i@8$-J*$@$H!D;W$&!);W$o$J$$!)(B
$B!&$b$7$b!"$4HS$r?)$Y$F$9$0?2$?;R$I$b$,5m$K$J$C$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B

#108 (2017$BG/(B3$B7n(B2$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b$*E9$GMj$s$@NAM}$,%U%'%$%/NAM}$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'%0%C%AM5;0!!%?!<%2%C%H!'5~K\@/ $B!y$b$7$b:J$N2a5n$rH/8+$7$F$7$^$C$?$iIW$O%d%-%b%A$r!D>F$/!)>F$+$J$$!)(B
$B!y$b$7$b4qL/$J%A%+%i$r;}$C$?LB;R$,8=$l$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'KYED0+!!6d%7%c%j(B
$B!y$b$7$bH~=Q4[$NF $B!!;E3]?M!'%*!<%I%j!<=UF|(B
$B!y$b$7$bFMA339Cf$K7]G=?M$,8=$l$?$i!D@<$r$+$1$k!)$=$C$H$7$F$*$/!)(B
$B!!;E3]?M!'9-@%$9$:!!Cf>r$"$d$_(B

#107 (2017$BG/(B2$B7n(B23$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bIW$,:J$KFb=o$GBg6b$rJu$/$8$K$D$.9~$s$@$i!D:J$OE\$k!)E\$i$J$$!)(B
$B!y$b$7$b@c$@$k$^$,OC$7$+$1$F$-$?$i;R$I$b$O!DOC$9!)OC$5$J$$!)(B
$B!!%2%9%H!'$7$:$/$A$c$s!u$J$.$5$A$c$s(B
$B!y$b$7$b%"%s%F%J%7%g%C%W$NE90w$,7]G=?M$@$C$?$i!DGd$l$k!)Gd$l$J$$!)(B
$B!!%2%9%H!'NkLZF`!9!!%&%INkLZ(B
$B!y$b$7$bFMA32x4q8=>]$,E\$C$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'F#ED%K%3%k(B
$B!y$b$7$b!V>.@b2H$K$J$j$^$;$s$+!)!W$HM6$o$l$?$i!D $B!!%?!<%2%C%H!'IpED=$9(!!?9OF7r;y(B
$B!!;E3]?M!'1)ED7=2p(B

#106 (2017$BG/(B2$B7n(B16$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b%9!<%Q!<$K%+%C%W%k3d0z$,$"$C$?$i!D$d$k!)$d$i$J$$!)(B
$B!y$b$7$bL<$,%U%i$l$FMn$A9~$s$G$$$?$iIc$O!DNe$^$9!)Ne$^$5$J$$!)(B
$B!y$b$7$bL4$KIA$$$?LQA[$,8= $B!!;E3]?M!'@n8}=UF`!!Cf@nBg;V(B
$B!y$b$7$bNx$N%-%e!<%T%C%I$,L\$NA0$K8=$l$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!y$b$7$b7]G=?M$,%9%?%C%U$KJ6$l$F$$$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]?M!'(Bmiwa$B!!:d8}7rB@O:(B

#105 (2017$BG/(B2$B7n(B9$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bIW$,=w@-$NM'C#$+$i%W%l%<%s%H$r$b$i$C$F$-$?$i!D%d%-%b%A$r>F$/!)>F$+$J$$!)(B
$B!y$b$7$bH`=w$N $B!y$b$7$bEA@b$N@8$-J*$, $B!!@cCK!'(BFUJIWARA$B86@>9'9,(B
$B!y$b$7$b$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]$1?M!'KjLnCR>O!!GpLZM[2p(B
$B!y$b$7$b7]G=?M$,MDCU1`$N@h@8$K$J$C$?$i1`;y$?$A$O8@$&$3$H$rJ9$/!)J9$+$J$$!)(B
$B!!@h@8!'6bEDJ~;R!!!?!!%8%c%s%0%k%]%1%C%H!!B@EDGn5W!&$*$?$1(B

#104 (2017$BG/(B2$B7n(B2$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b!"Aj@J$,$"$j$($J$$$*E9$GAj@J$r$*4j$$$5$l$?$i!D5v2D$9$k!)5v2D$7$J$$!)(B
$B!y$b$7$b!"2H$K:G?7$N?M9)CNG=$,$"$C$?$i!DAjCL$9$k!)AjCL$7$J$$!)(B
$B!y$b$7$b!"FMA32x4q8=>]$,5/$3$C$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B%?!<%2%C%H!'(BE-girls$B!!(BAmi$B!&F#0f2FNx!?!!5H2,N$HA(B
$B!y$b$7$bFMA3!"39Cf$K7]G=?M$,8=$l$?$i!D@<$r$+$1$k!)$=$C$H$7$F$*$/!)(B
$B!!;E3]$1?M!'0$It42(B

#103 (2017$BG/(B1$B7n(B26$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$b7|>^$G1'ChN99T$,Ev$?$C$?$i!D9T$/!)9T$+$J$$!)(B
$B!y$"$J$?$N$^$A$r855$$K$7$^$9!*(B
$B!!D.6=$7%b%K%?%j%s%0!*(B
$B!!%*!<%I%j!<(B
$B!y$b$7$bL\$NA0$G$"$j$($J$$2xNO$rL\7b$7$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!y$b$7$b%9%1!<%H>l$G%;%/%7! $B!y$b$7$b%m%1@h$,=$Me>l$K$J$C$?$i%?%l%s%H$O%m%1$r!DB3$1$k!)B3$1$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'(BJOY$B!!!?!!%H%l%s%G%#%(%s%8%'%k(B $Bc7F#;J(B

#102 (2017$BG/(B1$B7n(B19$BF|J|Aw(B)

$B!y$b$7$bMj$s$@NAM}$,%U%'%$%/NAM}$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]$1?M!'%0%C%AM5;0(B
$B!!%?!<%2%C%H!'0%@nfF(B
$B!y$b$7$b@.?M<0$KJQAu$7$?7]G=?M$,$$$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]$1?M!'LZ2 $B!y$b$7$b@NOC$NDa$N28JV$7$,8= $B!y$b$7$b(BCM$B;#1F8=>l$G0N$$?M$+$i$*$+$7$JMW5a$r$5$l$?$i7]G=?M$O!D$d$j$-$k!)$d$j$-$i$J$$!)(B
$B!!%?!<%2%C%H!'6d%7%c%j!&%i%$%9(B
$B!y$b$7$b7]G=?M$,%+%i%*%120$5$s$NE90w$@$C$?$i!D5$$E$/!)5$$E$+$J$$!)(B
$B!!;E3]$1?M!'>>:dEmM{!&?{ED>-Zv(B

#101 (2017$BG/(B1$B7n(B12$BF|J|Aw(B)

$B!yB.?e$b$3$_$A!!F|K\A49q%b%K%?%j%s%0$NN9(Bin$B@iMU(B
$B!yBg?M5$!*86@>%4%j%i!!$D$$$K@$3&%G%S%e!<$X(B
$B!!F0J*1`$N%4%j%i$,%K%s%2%s$@$C$?$i(Bin$B%O%o%$(B
$B!y$b$7$b!"%I%i%^$N;#1F8=>l$K7]G=?M$,JQAu$7$F@xF~$7$F$$$?$i=P1i $B!!;E3]$1?M!'LZB $B!!%?!<%2%C%H!':{Ln9b;K!&LZ2 $B!y$b$7$b!"$*$8$$$A$c$s$*$P$"$A$c$s$, $B!!;E3]$1?M!'G-$R$m$7!&H,LZ$+$J$((B
$B!y$b$7$b!"9-9p$,OC$7$+$1$F$-$?$i!D?.$8$k!)?.$8$J$$!)(B
$B!!;E3]$1?M!'0$It%5%@%r!&?


$B",$3$N%Z!<%8$N0lHV>e$X(B