$B$b$N$^$M$5$sBgJg=8!*(B

$B?M5$GPM%!&?M5$=wM%!&OCBj$N7]G=?M$N4i$=$C$/$j$5$s!*(B
$B@<$^$M$,=PMh$kJ}(B or $BCO@<$,;w$F$$$kJ}Jg=8Cf!*(B

$B!|=wM%!"GPM%!"%"!<%F%#%9%H$J$I7]G=?M$K4i$,;w$F$$$k!*(B
$B!|3X9;!&?&>l!&(BSNS$B$GCO@<$,"~"~$N@<$K;w$F$$$k$H8@$o$l$k!*(B
$B!|?M5$GPM%$N"~"~$dOCBj$N7]G=?M$N@<$^$M$,=PMh$k!*(B
$B!|%b%K%?%j%s%0%U%!%_%j!<$N"~"~$N@<$^$M$,=PMh$k(B or $BCO@<$,;w$F$$$k$H8@$o$l$k!*(B
$B!|%b%K%?%j%s%0%U%!%_%j!<$K4i$,;w$F$$$k!*(B
$B!J%V%i%C%/%^%h%M!<%:!"%O%j%;%s%\%s!"@n8}=UF`!":{Ln9b;K!">.@t9'B@O:!"(BNAOTO$B!K(B
$B!|?F@L$N$*;P$5$s$N@<$,9-@%$9$:$N@<$K;w$F$$$k!*(B

$B$J$I!"<+A&!&B>A&$OLd$$$^$;$s!*(B
$B

$B"((B $BEj9F$OMxMQ5,Ls$KF10U$7$F$$$?$@$/$3$H$,>r7o$H$J$j$^$9!#(B
$B!!(B $BEj9F$5$l$?$H$-$O!"MxMQ5,Ls$KF10U$7$?$b$N$H$_$J$7$^$9!#(B

$BMxMQ5,Ls(B$B$r$*FI$_$/$@$5$$!#(B

$BEj9F$9$k(B

$BF0:n4D6-(B

$B2hA|!"F02h$r$*Aw$j$$$?$@$/$K$O0J2<$N4D6-$rK~$?$7$F$$$kI,MW$,$4$6$$$^$9!#(B

$B%Q%=%3%s$+$i$N$4Ej9F(B

Windows$B$r$4MxMQ$NJ}!'(BInternet Explorer 11$B!"(BMicrosoft Edge$B!"(BChrome $B:G?7HG(B
Macintosh$B$r$4MxMQ$NJ}!'(BSafari$B!"(BChrome $B:G?7HG(B

Android$B%9%^!<%H%U%)%s$+$i$N$4Ej9F(B

OS$B!'(BAndroid OS 5.0 $B0J>e(B
Chrome $B:G?7HG(B

iPhone$B$+$i$N$4Ej9F(B

OS$B!'(BiOS 10.0 $B0J9_(B
Safari $B:G?7HG(B


$B",$3$N%Z!<%8$N0lHV>e$X(B