$B%b%K%?%j%s%0!z%/%C%-%s%0(B!!

$BJ?Ln%l%_!_(BDAIGO$B$,NAM}$G2HDm1_K~$r$*

$B%8%c%$%"%s(B$BFZ(B($B%H%s(B)$B%m!<%k(B

$B:`NA(B (4$B!A(B5$B?MA0(B)

 • $BFZ>.4V@Z$lFy(B 1kg
(A)
 • $B:=E|(B $BBg$5$8(B1/2
 • $B?e(B 100ml
(B)
 • $B1v9m(B $BBg$5$8(B2
 • $B
 • $BJR7*J4(B $BBg$5$8(B2
 • $B$K$s$8$s(B $B>.(B1$BK\!JLs(B70g$B!K(B
 • $B%7%$%?%1(B 3$B!A(B4$B8D(B
 • $B%T!<%^%s(B 2$B8D!JLs(B60g$B!K(B
 • $B%*%j!<%V%*%$%k(B $B>.$5$8(B1
 • $B%O!<%V1v(B $B>.$5$8(B1
 • $B9u8U\%(B $BE,NL!JB?$a!K(B
 • $BJR7*J4(B $BE,NL(B
$B6L$M$.%=!<%9(B
 • $B6L$M$.$N$9$j$*$m$7(B 200g
(C)
 • $B$7$g$&L}(B $BBg$5$8(B2
 • $B%5%i%@L}(B $BBg$5$8(B2
 • $B:=E|(B $B>.$5$8(B1/2
$B!cIU$19g$o$;!d(B
 • $B%Q%;%j!"%/%l%=%s$J$I(B $B3FE,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BBg$-L\$N%\%&%k$K(BA$B$r:.$ $B$=$3$K(BB$B$r2C$($F$5$i$K$b$_9~$_(B10$BJ,$[$ICV$/!#(B
 2. $B$K$s$8$s$O%T!<%i!<$GGv$/$`$/!#%7%$%?%1$N;1$OGv@Z$j$K$7!"<4$O:Y$/3d$/!#%T!<%^%s$O:Y@Z$j$K$9$k!#(B
 3. $B%"%k%_%[%$%k$KGv$/%*%j!<%V%*%$%k$rEI$j!"%O!<%V1v$H9u8U\%$r0lLL$K$U$k!#(B
 4. $B%"%k%_%[%$%k$N>e$KFy$r7d4V$J$/1d$P$7$FJR7*J4$rGv$/$U$j!"%+%C%H$7$?Ln:Z$r=g$K9-$2$F$N$;!"C<$+$i4,$$$F%"%k%_%[%$%k$G$7$C$+$j$HJq$`!#(B
 5. $BJ($$$?>x$74o$KF~$l!"6/2P$GLs(B40$BJ,>x$9!#(B
 6. $B6L$M$.%=!<%9$r:n$k!#>.Fi$K6L$M$.$N$9$j$*$m$7$rG.$7!"(B2$B!A(B3$BJ,2P$K$+$1$?$i2P$r;_$a$F(BC$B$r2C$($F$h$/:.$<$k!#(B
 7. (5)$B$NAFG.$,
 • $BBg?M$OM.;R8U\%$rE:$($F$b%*%9%9%a!*(B

$B%H%s$G$b$J$/G_$'FZ$"$(!J>oHw:Z!K(B

$B:`NA(B (4$B!A(B5$B?MA0(B)

 • $BFZ>.4V@Z$lFy(B 600g
(A)
 • $B:=E|(B $BBg$5$8(B1/2
 • $B?e(B 100ml
(B)
 • $B
 • $B@8U*!J$*$m$9!K(B $B>.$5$8(B1
 • $BJR7*J4(B $BBg$5$8(B1/2
$BG_%@%l(B
(C)
 • $BG_Fy!J1vJ,(B7$B!s!K(B $BBg$5$8(B4
 • $B%*%j!<%V%*%$%k(B $BBg$5$8(B4
 • $B%]%s?](B $BBg$5$8(B4
$B!cIU$19g$o$;!d(B
 • $BBgMU(B $BE,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%\%&%k$K9g$o$;$?(BA$B$rF~$l$F:.$
 2. $BFi$KEr$rJ($+$7!"(B(1)$B$NFy$rF~$l$?$i2P$r;_$a!":.$<$J$,$iFy$N?'$,JQ$o$k$^$GM>G.$G2P$rDL$9!#2P$,DL$C$?$i
 3. $BG_%@%l$r:n$k!#%\%&%k$K(BC$B$r:.$<9g$o$;$k!#(B
 4. (2)$B$NFy$K(B(3)$B$N%?%l$rOB$($k!#(B
 • $B$*CcDR$1$K$N$;$?$j%Q%s$K64$s$@$j!"MM!9$J%"%l%s%8$,2DG=!*(B

$B%H%s$G$b$J$/G_$'FZ$"$(%5%i%@(B

$B:`NA(B ($B:n$j$d$9$$J,NL(B)

(A)
 • $BG_FZOB$((B 200g
 • $B%l%?%9!J$A$.$k!K(B 2$BKg(B
 • $B$_$g$&$,!J%9%i%$%9!K(B 2$B8D(B
 • $BBgMU!J$6$/@Z$j!K(B 10$BKg(B
 • $B%_%K%H%^%H!J@V!&2+!K!JH>J,$K@Z$k!K(B $B3F(B3$B8D(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%\%&%k$K(BA$B$r9g$o$;$F4o$K@9$k!#(B

$B$H$s$+$D$*(B

$B:`NA(B (4$B?MA0(B)

 • $B$+$D$*!J;I?HMQ!&(B1.5cm$B$N8|$5$N0l8}Bg$K@Z$k!K(B 300g
 • $BFZ%P%iFy!JD9$a$NGv@Z$j%?%$%W!K(B 300g$B!J$7$c$V$7$c$VMQ!K(B
 • $B1v9m(B $BBg$5$8(B1
(A)
 • $B>.G~J4!!Bg$5$8(B4
 • $BMq!!(B1$B%3(B
 • $BOB$,$i$7!!>.$5$8(B1
 • $B?e!!Bg$5$8(B1
 • $B%Q%sJ4!J@8!K!!E,NL(B
 • $B%5%i%@L}!!E,NL(B
 • $B$H$s$+$D%=!<%9!!E,NL(B
 • $BOB$,$i$7!!E,NL(B
 • $B%-%c%Y%D!J$;$s@Z$j!K!!E,NL(B
 • $BBgMU!J$;$s@Z$j!K!!E,NL(B
 • $B%l%b%s!J$/$7@Z$j!K!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B$+$D$*$OA4BNE*$K1v9m$r$L$j$3$`!#(B
 2. $B1v9m$r$L$j$3$s$@$+$D$*$KFZ%P%iFy$r(B1$BKg$:$D4,$-$D$1$k!#(B
 3. $B%P%C%H$K9g$o$;$?(BA$B$rF~$l!"%P%C%?!<1U$r:n$k!#(B
 4. $BFZ%P%iFy$r4,$-$D$1$?$+$D$*$r%P%C%?!<1U$K$/$0$i$;!"%Q%sJ4$r$D$1$k!#(B
 5. 180$B!n$KG.$7$?L}$KF~$l$FFZFy$K2P$,DL$k$^$GMH$2$k!#!JLs(B2$BJ,4V!K(B
  $B"(FZFy$K$O$7$C$+$j$H2P$rDL$7$F$/$@$5$$!#(B
 6. $B$;$s@Z$j%-%c%Y%D$HBgMU$r:.$<$F@9$C$?4o$K$H$s$+$D$*$r$N$;!"$H$s$+$D%=!<%9$H$+$i$7$r$D$1$F$$$?$@$/!#(B

$B%H%^%H$N%+%i%U%k%^%j%M(B

$B:`NA(B

 • $B%_%K%H%^%H!!(B20$B%3(B
(A)
 • $B%O%A%_%D!!Bg$5$8(B1.5
 • $B%l%b%s=A!!Bg$5$8(B1
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B2
 • $B1v!!>.$5$8(B3$BJ,$N(B1

$B:n$jJ}(B

 1. $B%H%^%H$N%X%?$r=|$-JqCz$G(B1$B%v=j@Z$lL\$r$D$1$F$6$k$KF~$l!"J(F-Er$K$5$C$H$/$/$i$;Nd?e$K$H$j!"Hi$rGm$/!#(B
 2. $B%\%&%k$K(BA$B$HHi$rGm$$$?%H%^%H$rF~$l!"NdB"8K$G(B1$B;~4VDR$19~$`!#(B
  $B!JCm!KDR$1$9$.$k$H=A5$$,=P$F$/$k$1$I!"$=$l$O$=$l$GH~L#!*(B
 3. $B%P%8%k;6$i$9!#(B

$B%.%g%.%g$C$H%?%R%A%5%i%@(B

$B:`NA(B (4$B?MA0(B)

 • $B;I?H%Q%C%/!J?)$Y$h$/@Z$k!K!!Bg(B1$B%Q%C%/!JLs(B200g$B!K(B
 • $B1v!!$U$?$D$^$_(B
(A)
 • $B;g$?$^$M$.!JGv@Z$j!K!!(B1/4$B8D!J(B50g$B!K(B
 • $B?M;2!J%T!<%i!<$GGv@Z$j!K!!(B30g
 • $B$-$e$&$j!J%T!<%i!<$GGv@Z$j!K!!(B30g
 • $B%+%i%U%k%_%K%H%^%H!J=D;M$D@Z$j!K!!(B4$B8D!A(B
 • $B%i%$%`$N9J$j=A!!Bg$5$8(B2
 • $B%3%3%J%C%D%_%k%/!!Bg$5$8(B3$B!A(B
 • $B1v!!>.$5$8(B1/4$B!A(B
 • $B8U\%!!>/!9(B
$BIU$19g$o$;$NLn:Z(B
 • $B$-$e$&$j!J>~$jMQ!&%T!<%i!<$GGv@Z$j!K!!E,NL(B
 • $B%+%i%U%k%_%K%H%^%H!J2V7A$K@Z$k!K!!E,NL(B
 • $BBg:,!JEZBfMQ!K!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B;I?H$K1v$r?6$C$F$7$P$i$/$*$-!"?e5$$r?!$/!#(B
 2. (1)$B$r%\%&%k$KF~$l!"(BA$B$r2C$($FOB$(!"NdB"8K$GNd$d$9!#(B
 3. $B4o$KIU$19g$o$;$N$-$e$&$j!"%_%K%H%^%H$r>~$j!"(B(2)$B$r@9$k!#(B
 • $B6L$M$.$,?I$$>l9g$O?e$K;/$7$F!"?e5$$r?!$/!#(B

$BFsEY$b;0EY$b?)$Y$?$$=U%5%s%I(B

$B:`NA(B (2$B?MA0(B)

 • $B=U5F!J7T$HMU$KJ,$1$k!K!!(B150g
(A)
 • $B3xMH$2$7$i$9!!(B20g
 • $B$/$k$_!JAF$/:U$/!K!!(B20g
(B)
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B1
 • $B1v!!$R$H$D$^$_(B
 • $B9u8U\%!!>/!9(B
 • $B%^%h%M!<%:!!Bg$5$8(B1$B!A(B
 • $BOB$+$i$7!!>.$5$8(B2
 • $B%5%s%I%$%C%AMQ%Q%s!JA4N3J4!K!!(B4$BKg(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B=U5F$O!"7T$+$iMU$N=g$K1vh'$G$7!"2P$,DL$C$?$i?e$K
 2. $B%\%&%k$K(B(1)$B$H(BA$B$r9g$o$;(BB$B$GL#$r$D$1$k!#(B
 3. $B%Q%s$r?)$Y$d$9$$Bg$-$5$K@Z$j!"(B(2)$B$r$N$;$k!#(B

$B$U$o$U$o$5$5$_$H%K%i%@%l(B

$B:`NA(B (2$B?MA0(B)

 • $B$5$5$_!J>o29$KLa$9!K!!(B3$BK\!J(B150g$B!K(B
 • $BG.Er!!(B10$B%+%C%W(B
$B%K%i%@%l(B
 • $B$K$i!J$_$8$s@Z$j!K!!(B50g
 • $B$7$g$&L}!!(B1/2$B%+%C%W(B
 • $B:o$j@a!!(B1$B%Q%C%/!J(B2g$B!K(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B$5$5$_$rh'$G$k!#Fi$K(B10$B%+%C%W$NEr$rJ($+$7!"2P$r;_$a$F$5$5$_$rF~$l$?$i%U%?$r$7$F(B3$BJ,G.Er$K$D$1$k!#
 2. $B%K%i%@%l$r:n$k!#>.Fi$K$7$g$&L}$rJ($+$7!"%K%i$H:o$j@a$rF~$l$F2P$r;_$a$k!#!J;~4V$,7P$D$[$I$J$8$s$GH~L#$7$/$J$k!K(B
 3. (1)$B$r(B(2)$B$K$D$1$F$$$?$@$/!#(B

$B$*$b$A$m$$%i%6%K%"(B

$B:`NA(B (2〜3$B?MA0(B)

 • $B%P%?!
(A)
 • $B6L$M$.!J$_$8$s@Z$j!K!!(B100$B#g(B
 • $B9g$$HTFy!!(B100$B#g(B
 • $B%^%C%7%e%k!<%`!JAF$_$8$s@Z$j!K!!(B1$B%Q%C%/!J(B50$B#g!K(B
 • $B>.G~J4!!Bg$5$8(B3
(B)
 • $B5mF}!!(B300㎖
 • $B%H%^%H%Z!<%9%H!!(B1$BB^!JBg$5$8(B1$B!K(B
 • $B%*%$%9%?!<%=!<%9!!>.$5$8(B1/2
 • $B%O!<%V1v!!>.$5$8(B1/2
 • $B$3$7$g$&!!>/!9(B
 • $B@8%?%$%`!JMU$r$7$4$/!K!!(B3$B;^J,(B
 • $B$b$A!J%9%i%$%9!K!!(B6$BKg!J(B80$B#g!K(B
 • $B%T%6MQ%A!<%:!!(B1/2$B%+%C%W!J(B50$B#g!K(B
 • $B@8%?%$%`!JMU$r$7$4$/!K!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%U%i%$%Q%s$K%P%?!<$rG.$7!"#A$r>e$+$i=g$K_V$a!"#B$r2C$(%H%m%C$H$7$?$i2P$r;_$a!"%T%s%/%=!<%9$N40@.!#(B
 2. $BBQG.;.$K(B(1)$B$NH>NL$rN.$7F~$l!"$b$A$rJB$Y!"$=$N>e$K;D$j$NH>NL$rF~$l!"%T%6%A!<%:$r;6$i$7!"G.$7$?%*!<%V%s%H!<%9%?!<$KF~$l!"%A!<%:$K>G$2L\$,$D$/$^$G>F$/!#!J(B5$BJ,!K(B
 • $BMF4o$N?t$K$h$j!"F~$l$kJ,NLD4@0!#(B

$B%o%$%k%I%Q%(%j%"(B

$B!J%l%_%Q%s%W%i%9%o%$%I!!(B28cm$B;HMQ!K(B

$B:`NA(B (6$B?MJ,(B)

 • $B7\$b$bFy!J0l8}Bg$K@Z$k!K!!(B300$B#g(B
 • $B%O!<%V1v!!>.$5$8(B1/2
(A)
 • $B$K$s$K$/!J$_$8$s@Z$j!K!!Bg(B2$BJR(B
 • $B6L$M$.!J$_$8$s@Z$j!K!!(B150$B#g(B
(B)
 • $B$"$5$j!J:=H4$-$7$?$b$N!K!!(B400$B#g(B
 • $B%[%?%F4L!!>.(B1$B4L!J(B65$B#g!K(B
 • $BGr%o%$%s!!(B1/2$B%+%C%W(B
(C)
 • $B%5%U%i%s!!(B3$B$D$^$_(B
 • $B%O!<%V1v!!>.$5$8(B1
 • $B%*%$%9%?!<%=!<%9!!>.$5$8(B1
 • $B7\$,$i%9!<%W!!Ls(B2$B%+%C%W(B
 • $B%Y!<%3%s!JAF$_$8$s@Z$j!K!!(B5$BKg!J(B60$B#g!K(B
 • $B%H%^%H!J2P$`$-$7$F
 • $BJF!J@v$o$J$$!K!!(B3$B9g!J(B450$B#g!K(B
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B6
 • $B@V!&2+%Q%W%j%+!J@17A$KH4$/!K!!E,NL(B
$B%H%C%T%s%0(B
 • $B%1%C%Q!
 • $B%l%b%s!J$/$7@Z$j!K!!E,NL(B
 • $B%$%?%j%"%s%Q%;%j!!E,NL(B
 • $B9u%*%j!<%V!JNX@Z$j!K!!E,NL(B
 • $B%A%j%Q%&%@!

$B:n$jJ}(B

 1. $B7\Fy$K%O!<%V1v$G2
 2. $B%U%i%$%Q%s$K%*%j!<%VL}Bg$5$8(B3$B$rF~$l!"(B(A)$B$r
 3. $B%H%^%H$O%X%?$r
 4. (3)$B$r%6%k$G_I$7!"=A$H6q$KJ,$1!"=A$O7\%,%i%9!<%W$rB-$7$F!"9g$o$;$F(B4$B%+%C%W$K$7!"$"$5$j$NH>NL$O3L$+$i?H$r$O$:$7$F$*$/!#(B
 5. (4)$B$N6u$$$?%U%i%$%Q%s$r%Z!<%Q!<$G$U$-$H$j!"%*%j!<%VL}Bg$5$8(B3$B$rF~$l!"JF$rF~$l!"Ls(B2$BJ,$[$I_V$a$k!#(B
 6. (5)$B$K(B(4)$B$N=A$H(B(C)$B$r2C$(%5%C$H:.$x$i$9!#(B $B$*$3$2$r:n$j$?$$$H$-$O!":FEYCf2P$K$7!"%Q%j%Q%j$H2;$,$7$F$-$?$i=PMh>e$,$j!#(B
 7. $B;E>e$2$K$*9%$_$G%H%C%T%s%0$r;6$i$9!#(B

$B%-%c%s%W$NH~L#$7$$%R%D%8$eIJ(B

$B!J%l%_%Q%s%W%i%9%o%$%I!!(B28cm$B;HMQ!K(B

$B:`NA(B (5$B?MJ,(B)

 • $B%i%`%A%g%C%W!!(B10$BK\!JLs(B800$B#g!K(B
(A)
 • $B1v9m!!Bg$5$8(B4
 • $B%W%l!<%s%h!<%0%k%H!!Bg$5$8(B4
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B1
$BIU$19g$o$;(B
 • $BBg:,!!(B1$BK\(B
 • $B%/%l%=%s!!E,NL(B
 • $B%_%K%H%^%H!J%+%i%U%k!K!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%i%`FyA4BN$K1v9m$r$L$j$D$1!"%h!<%0%k%H$r$L$j!"(B15$BJ,0J>eDR$19~$`!#!JB^!K(B
 2. (1)$B$NDR$19~$s$G$*$$$?%?%l$r%Z!<%Q!<$G$7$C$+$j$L$0$$G$2$d$9$$$N$G!K!"%*%j!<%VL}$rG.$7$?%U%i%$%Q%s$G38$r$7$J$$$GN>LL>F$/!#(B
 • $BBg:,$O!"Hi$r$`$$$FE>$,$i$J$$$h$&$K!"2<$rJ?$i$K@Z$C$F$*$/!#%/%l%=%s$H%i%`%A%g%C%W$N9|$,;I$5$k$/$i$$$N7j$r$"$1$F$*$/!#(B
  $B<~$j$K%_%K%H%^%H$r;6$i$9!#%i%`%A%g%C%W$r?)$Y$?8e$NBg:,$O!"3+$$$?7j$K%^%h%M!<%:$rCmF~$7$F%5%i%@$H$7$F$$$?$@$/!#(B

$B$/$k$/$k3Q

$B:`NA(B (4$B?MJ,(B)

 • $BFZ%P%iGv@Z$jFy!!(B12$BKg!J(B300g$B!K(B
(A)
 • $B1v!!>.$5$8(B1/8
 • $B>R6=
 • $BJR7*J4!!E,NL(B
$B%?%l(B (B)
 • $B$7$g$&L}!!Bg$5$8(B1
 • $B%*%$%9%?!<%=!<%9!!Bg$5$8(B1/2
 • $B>R6=
 • $B:=E|!!Bg$5$8(B1.5
 • $B$O$A$_$D!!Bg$5$8(B1.5
 • $B$*$m$7@8U*!!>.$5$8(B1/2
 • $B$*$m$7$K$s$K$/!!>.$5$8(B1/2
 • $BH,3Q!!(B1$B8D(B
 • $BD9%M%.!J@D$$ItJ,!&$_$8$s@Z$j!K!!(B20g
 • $B?eMO$-JR7*J4!!JR7*J4Bg$5$8(B1/2$B!&?eBg$5$8(B1
 • $B%Q%;%j!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BFZFy$r9-$2(B (A) $B$r?6$j$+$1$k!#JR7*J4$rGv$/$^$V$7!"
 2. $BBQG.%\%&%k$K(B (B) $B$N%?%l$N:`NA$rF~$l$h$/:.$
 3. (2) $B$r
 4. $B@9$jIU$1!"%Q%;%j$r;6$i$9!#(B

$B$[$C$]$j>F$-$=$P(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B〜)

 • $BFZ%P%iGv@Z$jFy!!(B100g
 • $B$"$5$j!J:=H4$-$7$?$b$N!K!!(B300g
 • $B%-%c%Y%D!!(B4$BKg!J(B200g$B!K(B
 • $BCf2Z>x$7LM!!(B2$B6L(B
 • $B@VEb?I;R!J
 • $B$4$^L}!!>.$5$8(B1
(A)
 • $B?]!!Bg$5$8(B1
 • $B$7$g$&L}!!>.$5$8(B1
 • $B$4$^L}!!Bg$5$8(B1/2
 • $B%*%$%9%?!<%=!<%9!!>.$5$8(B1

$B:n$jJ}(B

 1. $BFZFy$O0l8}Bg$K@Z$k!#%-%c%Y%D$OJ,$K@Z$k!#(B
 2. $B%U%i%$%Q%s$K$4$^L}!"FZFy!"Eb?I;R!"LM!"%-%c%Y%D!"$"$5$j$N=g$K=E$M$FF~$l!"%U%?$r$7$FCf2P$G(B5〜7$BJ,>x$7>F$-$9$k!#(B
 3. $B$"$5$j$N8}$,3+$$$?$i9g$o$;$?(B (A) $B$r2C$($F:.$

$B$N$j5[$$(B

$B:`NA(B

 • $B>F$-3$B]!!#1D!(B
 • $B$+$D$*@a!!>.#1B^!J(B2.5g$B!K(B
 • $BG_43$7!!(B1$B8D(B
 • $B%M%.$N>.8}@Z$j!!E,NL(B
 • $B$7$g$&L}!!>.$5$8(B1/3
 • $B:U$$$?$;$s$Y$$!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B$*OP$K!"$h$/$b$s$@$+$D$*@a(B2.5g$B!">F$-3$B]0lD!$r$b$s$GF~$l!"%]%C%H$N$*Er(B 150ml $B$rCm$.!"$h$/:.$<$F$7$g$&L}>.$5$8(B1/3$B$GL#$rD4$(!"G_43$7(B1$B8D!"%M%.!":U$$$?$;$s$Y$$$rF~$l$k!#(B

$B?)$Y$l$P%_%C%/%9%U%i%$(B

$B:`NA(B (4$B?MJ,(B)

 • $B7\$b$bFy(B 1$BKg!J(B200g$B!K(B
 • $B%O!<%V1v(B $B>.$5$8(B1/4
 • $B%3%7%g%&(B $B>/!9(B
 • $BFZ8*%m!<%9!J%H%s%+%DMQ!K(B 1$BKg(B
 • $B%O!<%V1v(B $B>.$5$8(B1/4
 • $B%3%7%g%&(B $B>/!9(B
 • $B$($S!J%V%i%C%/%?%$%,!
 • $B%O!<%V1v(B $B>.$5$8(B1/4
 • $B%3%7%g%&(B $B>/!9(B
 • $B%5%i%@L}(B $BBg$5$8(B1

$B!c%?%k%?%k%=!<%9!d(B

 • $BLZLJF&Ie(B 100g
$B!J(BA$B!K(B
 • $B6L$M$.!J$_$8$s$K$7$F?e$K$5$i$9!K(B 30g
 • $B%^%h%M!<%:(B 50g
 • $BMq2+(B 1$B8DJ,(B
 • $B%O!<%V1v(B $B>.$5$8(B1
 • $B%Q%;%j(B 3g

$B!c%H%s%+%D%=!<%9!d(B

$B!J(BB$B!K(B
 • $B$H$s$+$D%=!<%9(B $BBg$5$8(B2
 • $B%^%h%M!<%:(B $BBg$5$8(B1
 • $B%1%A%c%C%W(B $BBg$5$8(B1
 • $BOB$,$i$7(B $BBg$5$8(B1/2
 • $B%3!<%s%U%l!<%/!J%W%l!<%s!&AF$/:U$/!K(B $BE,NL(B
$BIU$19g$o$;(B
 • $B%-%c%Y%D!":L$I$jLn:Z(B $B3FE,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B$($S$O3L$r$`$-GX$K@Z$j9~$_$rF~$l!"JR7*J4$r$^$V$7$F?e$G@v$$?e5$$r$U$/!#Fy$H$($S$K$=$l$>$l%O!<%V1v!"%3%7%g%&$G2
 2. $B%U%i%$%Q%s$K%5%i%@L}$rG.$7!"(B(1)$B$N7\Fy$HFZFy$rF~$l$F>F$/!#Fy$NJRLL$K>F$-?'$,$D$$$?$i$R$C$/$jJV$7$F!"$($S$b2C$(>F$/!#(B
 3. $B>F$-$"$,$C$?Fy$O?)$Y$d$9$$$h$&$K0l8}Bg$K@Z$k!#(B
 4. $B%?%k%?%k%=!<%9$r:n$k!#LZLJF&Ie$r$D$V$7!"(B(A)$B$r2C$(:.$<9g$o$;$k!#%Q%;%j$rF~$l$F%?%k%?%k%=!<%9$N40@.!#(B
 5. $B%H%s%+%D%=!<%9$r:n$k!#(BB$B$r:.$<9g$o$;$F40@.!#(B
 6. $BFy$H$($S$r4o$K@9$j!"IU$19g$o$;$NLn:Z$H%=!<%9$rE:$($k!#$=$l$>$l!"9%$_$N%=!<%9$r$D$1$F!"%3!<%s%U%l!<%/$r$^$V$7$F$$$?$@$/!#(B
 • $BMH$2$J$$$+$i%X%k%7!
 • $B6q:`(B3$B
 • $BLZLJF&Ie$r;H$&$3$H$GA4BN$r$+$5A}$7$7!"%^%h%M!<%:$NNL$r8:$i$9$3$H$,$G$-$k$N$G%X%k%7!<$K!#(B
 • $BEZBf$N%-%c%Y%D$b$"$H$G@Z$C$F?)$Y$k!#(B

$B%5!<%b%s$NAV$d$+%=!<%9(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $B%5!<%b%s!!(B2$B@Z$l(B (120g$B!_(B2)
(A)
 • $B5mF}!!Bg$5$8(B1
 • $B%O!<%V1v!!>.$5$8(B1/2
 • $B9u%3%7%g%&!!>/!9(B
 • $B>.G~J4!!Bg$5$8(B1
 • $B%P%?!
(B)
 • $B%"%9%Q%i(B ($B7T$N9E$$ItJ,$O
 • $B%^%C%7%e%k!<%`(B ($B==;z$K@Z$k(B)$B!!(B4〜5$B8D(B
 • $B%l%b%s(B ($BGv$$NX@Z$j(B)$B!!(B4$BKg(B
 • $B@8%?%$%`(B ($B;^$4$H(B)$B!!(B1g
(C)
 • $B@8%/%j!<%`!!(B150ml
 • $BGv8}$7$g$&$f!!>.$5$8(B2

$B:n$jJ}(B

 1. $B%5!<%b%s$K(B (A) $B$G2.G~J4$r$^$V$9!#(B
 2. $B%U%i%$%Q%s$K%P%?!<$rCf2P$GG.$7!"(B(1) $B$r%=%F!<$7JV$7$?$i!"(B(B) $B$r2C$(!"%U%?$r$7$F>x$7>F$-$K$9$k(B (2$BJ,(B)$B!#(B
 3. (2) $B$K(B (C) $B$r2C$(!"%5%C$H~$k!#(B
 • $B$*2H$G%l%9%H%i%s$NL#!#(B

TMS ($B%H%^%H4]$4$H%5%i%@(B)

$B:`NA(B (4$B8DJ,(B)

 • $B%H%^%H!!(B4$B8D(B
(A)
 • $B6L$M$.(B ($B$_$8$s@Z$j!"?e$K$5$i$7$F?e5$$r@Z$k(B)$B!!(B80g
 • $B%D%J4L(B ($B=A5$$O7Z$/@Z$k(B)$B!!>.(B1$B4L(B (70g)
 • $B%^%h%M!<%:!!Bg$5$8(B2
 • $B%O!<%V%=%k%H!!>.$5$8(B1/3
 • $B@8%P%8%k(B ($B$_$8$s@Z$j(B)$B!!Bg(B10$BKg(B (10g)
 • $B1v!!>/!9(B
 • $B%P%8%k$NMU!!E,NL(B
 • $B%*%j!<%VL}!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%H%^%H$O!"%X%?B&$r(B 1cm $B$K@Z$jeH>J,$/$jH4$$$F!"1v$r$U$j!"%H%^%H$N%+%C%W$r:n$k!#(B
 2. (1) $B$G$/$jH4$$$?%H%^%H$NCf?H$H(B (A) $B$r:.$<$F(B (1) $B$N%+%C%W$KF~$l$F!"NdB"8K$GNd$d$9!#(B
 3. $B?)$Y$k;~$O!"%H%C%T%s%0$K%P%8%k$r>~$j!"%*%j!<%VL}$r$+$1$k!#(B
 • $B:n$jCV$-(B OK$B!#(B
 • $B$*2H$G%l%9%H%i%s$NL#!#(B
 • $B$-$e$&$j$KOB$($?$j!"%l%?%9$K$+$1$F$bH~L#$7$$!#(B

$B5U$5$^%7%e!<%^%$(B

$B:`NA(B (4$B?MJ,(B)

 • $BFZ%P%iGv@Z$jFy(B 150g
 • $B$($S!J%V%i%C%/%?%$%,!
(A)
 • $B6L$M$.!J$_$8$s@Z$j!K(B 100g
 • $BJR7*J4(B $BBg$5$8(B2
(B)
 • $B.$5$8(B2
 • $B1v(B $B>.$5$8(B2/3〜
 • $B$3$7$g$&(B $B>/!9(B
 • $B%7%e!<%^%$$NHi(B 12$BKg(B
 • $B%Q%/%A!.8}@Z$j!K(B $BE,NL(B
 • $B$+$i$7!"$7$g$&L}(B $B3FE,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BFZ%P%iFy$O!"C!$$$F%_%s%A>u$K$9$k!#$($S$O3L$r$`$-!"AF$/C!$/!#(B
 2. $B>.%\%&%k$K(BA$B$r:.$<$F$*$/!#(B
 3. $BJL$N%\%&%k$K(B1.$B$NFy$H$($S$rF~$l!"G4$j$,=P$k$^$GN}$k!#(BB$B$r2C$($F$5$i$K$h$/N}$j!"(B2.$B$r:.$<$?$i!"(B12$BEyJ,$K$7$F!"L}$rEI$C$?>x$7Bf$K$N$;!"$=$N>e$+$i>FGd$NHi$r$+$V$;$F%.%e%C$H7?$rD4$($k!#(B
 4. $B>x5$$N>e$,$C$?Fi$K(B3.$B$N>x$7Bf$r$N$;!"(B10$BJ,>x$9!#(B
 5. $B>x$7Bf$N$^$^;.$K$N$;!"%Q%/%A!<$r;6$i$7!"$+$i$7>_L}$J$I$*9%$_$N%?%l$K$D$1$F$$$?$@$/!#(B
 • $B;.$Kx$7Bf$N$^$^40@.!*(B

$B%l%_%8%c%s$*$$$7$$%8%c%s(B

$B:`NA(B ($B:n$j$d$9$$J,NL(B)

 • $B%[%?%F4L!!(B2$B4L(B (120g$B!_(B2)
 • $B1v!!>.$5$8(B1/2
 • $B8U\%!!>/!9(B
(A)
 • $B$4$^L}!!Bg$5$8(B6
 • $B%5%i%@L}!!Bg$5$8(B6
 • $BF&HD>_!!>.$5$8(B2〜
 • $B43$7$7$$$?$1(B ($BGv$$$b$N!&:Y$+$/:U$/(B)$B!!(B4〜5$BKg(B (8g)
 • $BD9$M$.(B ($B$_$8$s@Z$j(B)$B!!(B2$BK\(B (200g)
 • $B$K$s$K$/(B ($B$_$8$s@Z$j(B)$B!!Bg$5$8(B3

$B:n$jJ}(B

 1. $B%U%i%$%Q%s$K(B (A) $B$rG.$7$F!"(B4〜5$BJ,Dx$8$C$/$j_V$a$k!#(B
 2. $B%[%?%F$r=A$4$H2C$($F?H$r$h$/$[$0$7!":.$<9g$o$;$k!#(B
 3. $B%U%?$r$7$F
$B;n?)$O!"(B
 • $B$=$&$a$s$K$-$e$&$j$N@i@Z$j!"%_%K%H%^%H$H6&$K!#(B
 • $B$4$O$s$K$N$;$F!"%0%j!<%s%+!<%k$H29@tMq$H6&$K!#(B
 • $B$f$GMq$K$N$;$F!#(B
 • $B%Q%/%A!<$*9%$_$G!#(B
 • $B=U%-%c%Y%D$J$I$NLn:Z$r_V$a!"$R$H:.$<$9$k$@$1$GK\3J_V$a$b$N$K!#(B
 • $B$=$&$a$s!"NdE[$K$N$;$?$j!"$4HS$K:.$<$F%A%c!<%O%s$K!#(B
 • $B$4HS$K$N$;$F!"H>=OMq$dMq2+$r$N$;$?$iP'$V$j$K!#%l%?%9$J$I$NMULn:Z$K$/$k$s$G$b(B OK$B!#(B

$B0B?4F&Ie(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $B8($4$7F&Ie!!(B1$BCz(B ($B"((B1cm$B3Q$K@Z$k(B)
(A)
 • $B5mF}!!(B2$B%+%C%W(B
 • $B%3%3%J%C%D%_%k%/!!Bg$5$8(B6
 • $B:=E|!!Bg$5$8(B6
 • $B%"!<%b%s%I%(%C%;%s%9!!>/!9(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BF&Ie$r4o$KF~$l!"(B(A) $B$r2C$(!"%"!<%b%s%I%(%C%;%s%9$r%A%i%C$H$+$1$k(B
 2. $B$*9%$_$N%U%k!<%D$H%_%s%H$r%H%C%T%s%0$7$F40@.!*(B

$B$_$>$l$NFZ(B ($B%H%s(B) $B%H%m

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $BFZ%+%DMQFZ8*%m!<%9Fy!!(B2$BKg(B (250g)
 • $B@8$7$$$?$1(B ($B0l8}Bg$N$=$.@Z$j(B)$B!!(B2$BKg(B
 • $BBg:,!!(B300g
(A)
 • $BGv8}$7$g$&L}!!Bg$5$8(B1.5
 • $B%*%$%9%?!<%=!<%9!!>.$5$8(B1
 • $B:=E|!!>.$5$8(B1
 • $B@8U*(B ($B$*$m$9(B)$B!!>.$5$8(B1/2
 • $B$4$^L}!!Bg$5$8(B1
 • $BGrH1$M$.(B ($B@D$$$H$3$m$b(B)$B!!E,NL(B
 • $B@V%Q%W%j%+(B ($BD6:Y@Z$j(B)$B!!E,NL(B
 • $BM.;R8U\%!"<7L#Eb?I;R!";3\%J4!!3FE,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BBg:,$O!"$*$m$7$F7Z$/9J$j!"$*$m$7$H=A$KJ,$1!"=A$O%]%jB^$KF~$l$k!#(B
 2. $BFZFy$O!"$^$JHD$N>e$KJB$Y!"%i%C%W$r$N$;$F%\%&%k$NDl$GC!$$$F$N$P$7!"(B1$B$NBg:,$*$m$7$N=A$KF~$l(B30$BJ,0J>eDR$1$k!#(B
 3. $B%\%&%k$KBg:,$*$m$7$H(B (A) $B$r9g$o$;$F$*$/!#(B
 4. $B%U%i%$%Q%s$K$4$^L}Bg$5$8(B1$B$rG.$7!"=A$r@Z$C$?FZFy$r>F$-$D$1!"$7$$$?$1$b2C$(_V$a$k!#(B
 5. $BFZFy$K>F$-?'$,$D$$$?$i(B (3) $B$r2C$(!"%U%?$r$7$F(B3〜4$BJ,
 6. $B4o$K@9$j!"GrH1$M$.$H%Q%W%j%+$r%H%C%T%s%0$9$k!#M.;R8U\%!"<7L#Eb?I;R!";3\%J4$J$I!"$*9%$_$N%9%Q%$%9$G$$$?$@$/!#(B
 • (3) $B$N$*$m$7$@$l$r:n$C$F$*$1$P!"5{$d7\Fy$J$I$K$bMxMQ$G$-!"%l%Q!<%H%j!<$,A}$($k!#(B

$BBg:,$NHi$C$?DR$1$b$N(B

$B:`NA(B ($B:n$j$d$9$$J,NL(B)

 • $BBg:,$NHi!!(B1$BK\J,(B (100g)
(A)
 • $B$7$g$&L}!!Bg$5$8(B2
 • $B$4$^L}!!>.$5$8(B2
 • $B:=E|!!>.$5$8(B2
 • $B?]!!>.$5$8(B2
 • $B%i!

$B:n$jJ}(B

 1. $BBg:,$NHi$r%T!<%i!<$G$`$-!"?)$Y$h$$D9$5$K@Z$k!#(B
 2. $B%\%&%k$K(B (1) $B$H(B (A) $B$rF~$l$F:.$
 3. $BG.$$$&$A$K$h$/:.$

$B5m%H%^(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $B5m%m!<%9$7$c$V$7$c$VMQ!J0l8}Bg$K@Z$k!K!!(B150g
 • $B40=O%H%^%H!!Cf(B3$B8D!J(B450g〜500g$B!K(B
 • $B$K$s$K$/!!(B2$BJR(B
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B1
 • $B%O!<%V%=%k%H!!>.$5$8(B1/2〜
 • $B9u8U\%!!>/!9(B
 • $B@8%P%8%k!J$A$.$k!K!!(B10$BKg(B〜
 • $B%5%o!<%/%j!<%`!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B$K$s$K$/$O!"C!$$$FAF$_$8$s@Z$j$K$9$k!#(B
 2. $BFi$KEr$rJ($+$7!"5mFy$r$5$C$H$7$c$V$7$c$V$7$F
 3. $B%U%i%$%Q%s$K%*%j!<%VL}$H$K$s$K$/$rF~$l!"

BBK$B!J%S%g(B〜$B%s%S%g(B〜$B%s$-$e$&$j!K(Bwith Dip

$B:`NA(B ($B:n$j$d$9$$J,NL(B)

 • $B$-$e$&$j!!(B2$BK\(B
 • $B%_%K%H%^%H!J@V!"2+$J$I!K!!3FE,NL(B
  $B!J$"$l$P!":L$KB>$NLn:Z$b!K(B
 • $BBg:,!JEZBfMQ!K!!E,NL(B
$B%/%j!<%`%A!<%:%G%#%C%W(B
 • $B%/%j!<%`%A!<%:!J>o29$K$b$I$7$F$*$/!K!!Bg$5$8(B3
 • $B5mF}!!Bg$5$8(B1
 • $B%O!<%V1v!!>.$5$8(B1/4
 • $B%G%#%k!J$_$8$s@Z$j!K!!>.$5$8(B2
 • $B9u8U\%!!>/!9(B
$BL#A9%G%#%C%W(B
 • $BL#A9!!Bg$5$8(B1.5
 • $B:=E|!!Bg$5$8(B1
 • $B$_$j$s!J(B600w$B$G(B30$BIC%A%s$7$F

$B:n$jJ}(B

 1. $B$-$e$&$j$O%8%c%P%i@Z$j$K$9$k!#$^$JHD$N>e$K$-$e$&$j$r$*$-!":ZH$$+3d$j$P$7$r$-$e$&$j$NN>B&$KCV$$$F!">/$7
 2. $B%G%#%C%W$O!"$=$l$>$l$h$/:.$<9g$o$;$k!#(B
 3. $BBg:,$NEZBf$K6z$K;I$7$?$-$e$&$j$d%_%K%H%^%H$r>~$j!"$*9%$_$N%G%#%C%W$K$D$1$F$$$?$@$/!#(B
 • $B$-$e$&$j$NC<$O!"@Z$jMn$H$5$J$$$3$H!*!*!*(B

$B%1!<%-%j%>%C%H(B

$B:`NA(B (2〜3$B?MJ,(B) $B!vD>7B(B 20cm $B$N%U%i%$%Q%s;HMQ(B

(A)
 • $B%P%?!
 • $B%Y!<%3%s!JAF$_$8$s@Z$j!K!!(B50g
 • $B$K$s$K$/!J$_$8$s@Z$j!K!!>.$5$8(B1
 • $B6L$M$.!J$_$8$s@Z$j!K!!(B1/4$B8D!J(B50g$B!K(B
 • $B%^%C%7%e%k!<%`!J%9%i%$%9!K!!(B100g
 • $BGr%o%$%s!J$"$l$P%7%'%j!<
(B)
 • $B5mF}!!(B100ml
 • $B@8%/%j!<%`!!(B100ml
 • $B%*%$%9%?!<%=!<%9!!>.$5$8(B1/2
 • $B%O!<%V%=%k%H!!>.$5$8(B1/3
 • $B%m!<%j%(!!(B1$BKg(B
 • $B@8%?%$%`!JMU$r$7$4$/!K!!(B3$BK\J,(B
 • $B8U\%!!>/!9(B
 • $B$4$O$s!J29$+$$$b$N!K!!(B300g
 • $B%T%6MQ%A!<%:!!(B50g
 • $B%P%?!
 • $B%3!<%s%U%l!<%/!JAF$/$D$V$9!K!!(B20g
 • $B%Q%;%j!J$_$8$s@Z$j!K!!E,NL(B
 • $B%_%K%H%^%H!JH>J,$K@Z$k!K!!E,NL(B
 • $B%Y%S!<%j!<%U$J$I!J$*9%$_$G!K!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%U%i%$%Q%s$K(B (A) $B$N%P%?!<$rG.$7!"=g$K_V$a!"6L$M$.$,$7$s$J$j$9$k$^$G$7$C$+$j_V$a$?$i!"Gr%o%$%s$r2C$(!"(B(B) $B$r2C$($FJ($$$?$i6/2P$G(B3〜4$BJ,$[$I
 2. (1) $B$N%U%i%$%Q%s$r
 3. (2) $B$N%U%i%$%Q%s$r%Z!<%Q!<$G$U$-
 4. $B%3!<%s%U%l!<%/$NLL$,>e$K$J$k$h$&$K!"$R$C$/$jJV$7$F$*;.$K0\$7!";E>e$2$K%_%K%H%^%H$H%Q%;%j$r;6$i$9!#$*9%$_$G%Y%S!<%j!<%U$J$I$rE:$($k!#(B

$B?)$Y$l$PKL5~%@%C%/(B ($B%Z%F%s%@%C%/(B)

$B:`NA(B (3〜4$B?MJ,(B)

 • $B7\$b$bFy(B ($B<<29$KLa$9(B)$B!!(B2$BKg(B (400g)
 • $B1v!"8U\%!">R6=/!9(B
 • $B$4$^L}!!Bg$5$8(B1
(A)
 • $B$-$e$&$j(B (5cm $BD9$5$N@i@Z$j(B)$B!!(B1$BK\(B
 • $BD9$M$.(B (5cm $BD9$5$NGrH1$M$.$K$9$k(B)$B!!(B1/2$BK\(B
 • $B9a:Z(B ($B$6$/@Z$j(B)$B!!(B1$B3t(B
 • $B@V%Q%W%j%+(B ($B@i@Z$j(B)$B!!(B1/2$B8D!!N"!'Fy8|ItJ,$O$=$0(B
(B)
 • $B$O$A$_$D!!Bg$5$8(B1.5
 • $BE_!!Bg$5$8(B1.5
 • $B$7$g$&L}!!>.$5$8(B1
 • $B8^9aJ4!!>.$5$8(B1/3〜
 • $B=U4,$-$NHi(B ($B%_%K%5%$%:(B)($BH>J,$K@Z$k(B)$B!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B7\Fy$O%9%8$H;iKC$r$H$j!"HiL\$rJqCz$G?t$+=jFM$-!"?H$NJ}$K@Z$j9~$_$rF~$l!"1v!&8U\%!&>R6=
 2. $B%U%i%$%Q%s$K$4$^L}$rG.$7!"(B(1) $B$N7\Fy$rHiL\$r2<$K$7$F%U%i%$%Q%s$K$N$;!"7\Fy$N>e$+$i%"%k%_%[%$%k$H=E$7$r$N$;$F!"Fy$,J?$i$K$J$k$h$&$K$7CfF$/!#HiL\$K$7$C$+$j>F$-L\$,$D$$$?$iJV$7$F%U%?$r$7$F(B2$BJ,Dx>F$-!":FEYJV$7$F%U%?$rF$$$FHi$r%+%j%+%j$K>F$/!#>F$1$?$iHiL\$r2<$K$7$F@Z$k!#(B
 3. $B;.$K!"Fy$H(B (A) $B$N6q$H9g$o$;$?(B (B) $B$N%?%l$r@9$j$D$140@.!#=U4,$-$NHi$KFy$H6q$r$N$;!"%?%l$r$L$j!"4,$$$F?)$Y$k!#(B
 • $B>R6=
 • $B?H$NJ}$K@Z$j9~$_$rF~$l$k$N$O!"8|$_$r6Q0l$K$5$;$k$?$a$H!"6Z@Z$j$N$?$a!#(B

$B%+%j%+%j$($N$-%P!<%0(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

(A)
 • $BFZ$R$-Fy!!(B100g
 • $B6L$M$.!!(B30g
 • $B%Q%/%A!
 • $B$($N$-!!(B30g
 • $B$7$g$&L}!!>.$5$8(B1/2
 • $B1v!!>/!9(B
 • $B$3$7$g$&!!>/!9(B
(B)
 • $B$($N$-!!(B150g
 • $BJR7*J4!!Bg$5$8(B3
 • $B1v!!>.$5$8(B1/4
 • $B%5%i%@L}!!E,NL(B
 • $B%9%$!<%H%A%j%=!<%9!!E,NL(B
$BIU$19g$o$;(B
 • $B%i%G%#%C%7%e!"%0%j!<%s%j!<%U!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B6L$M$.$H%Q%/%A!<$O$_$8$s@Z$j$K$9$k!#$($N$-$O:,85$r@Z$jMn$H$7!"(B30g $BJ,$O$_$8$s@Z$j!"(B150g $BJ,$OH>J,$ND9$5$K@Z$j!"$7$C$+$j$[$0$7$F$*$/!#(B
 2. $B%\%&%k$K(B (A) $B$r:.$<9g$o$;!"?)$Y$d$9$$Bg$-$5$N%O%s%P!<%0>u$K@.7?$9$k!#(B
 3. $B%P%C%H$K(B (B) $B$r:.$
 4. $B%U%i%$%Q%s$K>/$7B?$a$N%5%i%@L}$rG.$7!"(B(3) $B$N%P!<%0$rF~$l!"(B(3) $B$G;D$C$?$($N$-$b>e$K$N$;$FN>LL$3$s$,$j$H>F$/!#(B
 5. $BIU$19g$o$;$r@9$C$?4o$K%P!<%0$rJB$Y!"%A%j%=!<%9$r$+$1$F$$$?$@$/!#(B
 • $B%1%A%c%C%W$G$b(B OK$B!#(B
 • $B%]%s?]$G$b(B OK$B!#(B

$B?M;2$^$k$4$H>x$7(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

(A)
 • $B$K$s$8$s!JHiIU$-!K!!(B2$BK\!J(B300g$B!K(B
 • $B?e!!(B1$B%+%C%W(B
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B1
 • $B%O!<%V%=%k%H!!>.$5$8(B1/2
 • $B%P%?!
 • $BAF$S$-8U\%!!>/!9(B
 • $B%$%?%j%"%s%Q%;%j!!E,NL(B
$B%=!<%9(B
 • $B$/$k$_!J:Y$+$/9o$s$G$7$C$+$j_V$k!K!!(B70g
 • $B5mF}!!Bg$5$8(B4〜
 • $B%^%h%M!<%:!!Bg$5$8(B2
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B1
 • $B%O!<%V%=%k%H!!>.$5$8(B1/2〜
 • $B%3%7%g%&!!>/!9(B
 • $B%/%_%s%Q%&%@!.$5$8(B1〜

$B:n$jJ}(B

 1. $BFi$K(B (A) $B$rF~$l!"%U%?$r$7$Fx$7
 2. $B%U%i%$%Q%s$K%P%?!<$rG.$7!"(B(1) $B$N?M;2$r$3$s$,$j%=%F!<$74o$K@9$j!"?M;2$NMU$NBe$o$j$K%$%?%j%"%s%Q%;%j$NMU$r;I$9!#(B
 3. $B%=!<%9$r:n$k!#%W%m%;%C%5!<$G%=!<%9$N:`NA$r$h$/:.$<$k!#(B(2) $B$K$+$1$F$$$?$@$/!#(B

$B%Y%8;]$d?]FZ(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $BFZ$3$^@Z$lFy!!(B200g
 • $B6L$M$.(B ($B:Y@Z$j(B)$B!!(B1/4$B8D(B (50g)
 • $B$7$$$?$1(B ($B:Y@Z$j(B)$B!!(B2$B8D(B
 • $B$b$d$7!!(B80g
 • $BD9%M%.!!(B30g
 • $B?M;2!!(B50g
 • $B%T!<%^%s(B ($B:Y@Z$j(B)$B!!(B1$B8D(B
 • $B@V%Q%W%j%+(B ($B8|$5$r$=$$$G:Y@Z$j(B)$B!!(B1/8$B8D(B ($B:L$K$"$l$P(B)
 • $BJR7*J4!!E,NL(B
 • $B$4$^L}!!Bg$5$8(B2
(A)
 • $B?]!!Bg$5$8(B1.5
 • $B1v!!>.$5$8(B1/3
 • $B8U\%!!>/!9(B
(B)
 • $B%1%A%c%C%W!"$H$s$+$D%=!<%9!!3FBg$5$8(B1.5
 • $BJR7*J4!!Bg$5$8(B1/2
 • $B:=E|!"?]!"?e!!3FBg$5$8(B3

$B:n$jJ}(B

 1. $BFZFy$O!"(B(A) $B$G%b%_%b%_$7$F2
 2. (1) $B$r0l8}Bg$N$@$s$4$K$7$C$+$j4]$aJR7*J4$rGv$/$^$V$9!#(B($BLs(B12$B8D$G$-$k(B)
 3. $BBQG.;.$K(B (1) $B$rJB$Y!"%i%C%W$7$F(B3$BJ,%A%s!#(B
 4. $B%U%i%$%Q%s$K$4$^L}$rG.$7!"6L$M$.!"?M;2!"$7$$$?$1!"$b$d$7!"%T!<%^%s!"D9%M%.$r=g$KF~$l$F_V$a$k!#(B
 5. $BLn:Z$K2P$,DL$C$?$i(B (3) $B$r=A$4$H!"9g$o$;$?(BB$B$r2C$($F$R$H
 • $BMH$2$:$K?]FZ$,%A%s$G$G$-$k!#(B
 • $BMH$2$J$$$+$i%X%k%7!
 • $B%V%m%C%/Fy$8$c$J$$$+$i!";u$K64$^$j$K$/$$!#(B
 • $BJR7*J4$O!"Cc$3$7$G$^$V$9!#(B

$B:4F#$/$s%G%#%C%W(B

$B:`NA(B

 • $B%-%c%Y%D(B ($B?D$4$H$/$77A$K@Z$k(B)$B!!(B1/2$B6L(B
 • $B%Y%S!<%j!<%U!!E,NL(B
 • $B%_%K%H%^%H!!E,NL(B
 • $B@V%Q%W%j%+(B ($B%G%#%C%W$N4o(B)$B!!(B1$B8D(B
 • $BBg:,(B ($BEZBf(B)$B!!E,NL(B
($B$*!<$$$5$H$&7/%G%#%C%W(B)
 • $B%*%j!<%V%*%$%k!!Bg$5$8(B1
 • $B:=E|!!Bg$5$8(B1
 • $B2+L#!!(B1$B8D(B
 • $BL#A9!!Bg$5$8(B1
 • $BF&HD>_!!>/!9(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%\%&%k$K%G%#%C%W$N:`NA$rF~$l$F:.$<$k!#(B
 2. $BBg:,$K%-%c%Y%D$r;I$7!"%G%#%C%W$r$D$1$F?)$Y$k!#(B
 • $B$3$N%G%#%C%W$@$H!"$$$/$i$G$b%-%c%Y%D$,?)$Y$i$l$k!#(B
 • $BEZBf$NBg:,$b$"$H$G@Z$C$F?)$Y$k!#(B

$B0lI$$@$^$7%A%c%$%J>x$7(B

$B:`NA(B (4$B?MJ,(B)

 • $BBd$N@Z$j?H!!(B4$B@Z(B
  ($B2/!9(B $B
 • $BD9%M%.!!(B1$BK\(B
 • $B%7%g%&%,(B ($BGv@Z$j(B)$B!!(B6$BKg(B
 • $B%3%s%V(B (15$B%;%s%A(B)$B!!(B1$BKg(B
(A)
 • $B$7$g$&L}!!Bg$5$8(B1
 • $B%[%o%8%c%*J4!!>.$5$8(B1/4
 • $B%4%^L}!!Bg$5$8(B2
 • $B9a:Z!!E,59(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BBd$O!"1v$r$7$F(B10$BJ,$*$$$?$i
 2. $B%M%.$O@D$$ItJ,$O>.8}@Z$j!"Gr$$ItJ,$O(B5$B%;%s%AD9$5$N$;$s@Z$j$K$7$FGrH1%M%.$r:n$j$^$9!#(B
 3. $BD9$a$K@Z$C$?%/%C%-%s%0%7!<%H$KGrH1$M$.$r@Z$C$?;~$K$N$3$C$?Cf?4$N?D$rCV$-!"%3%s%V$rI_$$$F(B1$B$NBd$rJB$Y!"%M%.$N@D$$ItJ,$H%7%g%&%,$r$N$;$F>x5$$N>e$,$C$?>x$74o$KF~$l!"6/2P$G(B15〜20$BJ,>x$7$^$9!#(B
  POINT$B!'Fi$r=E$M$F;~C;!u@aLs!*(B
 4. $B>x$7>e$,$C$?$i4o$K@9$j!"@Z$l9~$s$@=j$KGrH1$M$.$r$N$;$k!#(B
 5. 3$B$N>x$7=ABg$5$8(B1/ 2$B$K(BA$B$r:.$<>e$+$i$+$1$k!#(B
 6. $B$4$^L}$rG.$7$FG.!9$K$7!"Bd$K%8%e%D$H$+$1!"9a:Z$r>~$k!#(B

($B>x$7=A$G0l@PFsD;(B)
$BGr:Z$N$[$C$]$jFi(B

(4$B?MA0(B)

 • $BGr:Z!!>.(B1$B3t(B
 • $BFZ%P%iFy(B (5cm $BI}$K@Z$C$F!"1v!"8U\%$9$k(B)$B!!(B200g〜300g
 • $B?e!!(B2.5$B%+%C%W(B (500cc)
 • $B
 • $B1v!!>/!9(B
 • $B%]%s?]!!E,NL(B
 • $B$f$:!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BGr:Z$O!":,85$+$i%6%/%C$HFi$N?<$5$K9g$o$;$?8|$5$NNX@Z$j$K$7!"$9$C$]$j$HFi$KF~$l!";D$j$NMU$NItJ,$bF1$8I}$K@Z$C$FMU$N$9$-4V$K5M$a9~$s$G$$$/!#(B
 2. $BFZFy$rGr:Z$N4V$K:9$79~$`!#(B
 3. $B POINT$B!'$*C$9(B
 4. $B>x$7Bf$r$N$;2P$K$+$1$k!#>x5$$,=P$F$-$?$iBd$rF~$l>x$7
 5. $BGr:Z$,=@$i$+$/$J$C$?$i!"$*9%$_$G%]%s?]$G$$$?$@$/!#$"$l$P$f$:!#(B

$B?)$Y$l$P2

$B:`NA(B (4$B?MJ,(B)

 • $B$8$c$,$$$b!!Cf(B4$B8D(B (500g)
 • $B6L$M$.(B ($B$_$8$s@Z$j(B)$B!!(B1/2$B8D(B (100g)
 • $B$R$-Fy!!(B200g
(A)
 • $B1v!!>/!9(B
 • $B8U\%!!>/!9(B
 • $B%J%D%a%0!!>/!9(B
 • $B%-%c%Y%D(B ($B@i@Z$j(B)$B!!E,NL(B
 • $B%3!<%s%U%l!<%/(B ($B%W%l!<%s!&AF$/:U$/(B)$B!!(B1/2$B%+%C%W(B
 • $B
 • $B%5%i%@L}!!Bg$5$8(B1
 • $B1v!"8U\%!!3FE,NL(B
 • $B%P%?!
 • $BCfG;%=!<%9!!E,NL(B
 • $B%Q%;%j!!E,NL(B
 • $BBg:,(B ($B%m%1%C%H$NMcMQ(B)$B!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B$8$c$,$$$b$OHi$N$^$^?e$K$/$0$i$;!"(B1$B8D$:$D%i%C%W$GJq$_!"%l%s%8(B (600W) $B$GLs(B12$BJ,2CG.$9$k(B ($BESCf>e2<$r$+$($9(B)$B!#(B
  $B6z$G;I$7$F2P$,DL$C$?$i(B OK$B!#(B
  $BG.$$$&$A$KHi$r$`$-!"%\%&%k$KF~$l$F%U%)!<%/$GAF$/DY$7!"%P%?! POINT$B!'?e$KG($i$7$FEE;R%l%s%8$K$+$1$k$HHi$,Gm$1$d$9$$!*(B
  POINT$B!'%-%C%A%s%Z!<%Q!<$GGm$-$d$9$5(B UP
 2. $B%U%i%$%Q%s$K%5%i%@L}$rG.$7!"6L$M$.$r_V$a!"F)$-DL$C$F$-$?$i!"$R$-Fy$r2C$($F99$K_V$a$k!#(B
  $BESCf!"
 3. $B4o$K%-%c%Y%D!"(B1$B!"(B2$B$N=g$K=E$M$F@9$j!"%m%1%C%H$NMc$N7A$K$7$?Bg:,$r$D$1$F!"%3!<%s%U%l!<%/$r;6$i$7!"%Q%;%j$r>~$j$D$1!"CfG;%=!<%9$r$+$1$F$$$?$@$/!#(B

$B$U$C$/$i6;$K%M%.%@%l(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $B7\$`$MFy(B ($BHi$J$7(B)$B!!(B140g
 • $B?e!!%+%C%W(B10
$B$M$.%@%l(B
(A)
 • $BD9%M%.(B ($B$_$8$s@Z$j(B)$B!!(B100g
 • $B$K$s$K$/(B ($B$_$8$s@Z$j(B)$B!!Bg$5$8(B1
 • $B%5%i%@L}!!Bg$5$8(B3
(B)
 • $B$7$g$&$f!!Bg$5$8(B1.5
 • $B$_$j$s!!Bg$5$8(B2
 • $B
$BIU$19g$o$;(B
 • $B%0%j!<%s%+!<%k(B ($BBg$-$a$K$A$.$k(B)$B!!E,NL(B
 • $B%i%G%#%C%7%e(B ($BGv@Z$j(B)$B!!E,59(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BFi$KEr$rJ($+$7!"7\Fy$rF~$l$?$i$U$?$r$7$F2P$r>C$9!#(B
  7$BJ,4V$?$C$?$iG.$GCf$^$G2P$rDL$9!#(B
 2. $B$M$.%@%l$r:n$k!#%U%i%$%Q%s$K!Z(BA$B![$rF~$l$F_V$a!"(B
  $B$U$?$r$7$F $B%H%m%C$H$7$?$i!Z(BB$B![$r2C$(!"%"%k%3!<%k$,Ht$s$@$i2P$r;_$a$k!#(B
 3. $B4o$K%0%j!<%s%+!<%k$H$=$.@Z$j$7$?7\Fy$r:.$<$F@9$j!"(B
  $B$M$.%@%l$r$+$1$k!#$"$l$P%i%G%#%C%7%e$r;6$i$9!#(B

$B%H%`%d%`%W%i!<(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $BBd@Z$j?H(B ($BGr?H5{(B)$B!!(B2$B@Z$l(B
 • $B40=O%H%^%H!!Cf(B1/2$B8D(B (80g)
 • $B1v!!>/!9(B
(A)
 • $B@8U*(B ($B%9%i%$%9(B)$B!!(B3g
 • $BEb?I;R!!(B1〜2$BK\(B
 • $B$4$^L}!!>.$5$8(B2
(B)
 • $B%^%C%7%e%k!<%`(B ($B$"$l$P%V%i%&%s(B)$B!!(B100g
 • $B$7$a$8(B ($B@P$E$-$r@Z$C$F>.K<$KJ,$1$k(B)$B!!(B60g
(C)
 • $B7\%,%i%9!<%W!!(B500ml
 • $B$-$/$i$2(B ($B?e$GLa$7$FH>J,$K@Z$k(B)$B!!(B2g ($B4%Ag(B)
 • $B%Q%/%A!<$N:,!!(B2$BK\(B
 • $B%J%s%W%i!
 • $B1v!!>.$5$8(B1/4
 • $B:=E|!!>.$5$8(B1/2
(D)
 • $B%i%$%`=A!!Bg$5$8(B1
 • $B%Q%/%A!<$NMU(B ($B$6$/@Z$j(B)$B!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BBd!JGr?H5{!K$O!"?)$Y$d$9$$Bg$-$5$K@Z$j!"1v$r$U$k!#(B
  $B%^%C%7%e%k!<%`$OH>J,$K@Z$k!#(B
  $B%H%^%H$r@Z$k!#(B
 2. $B$4$^L}$G!Z(BA$B![$r_V$a!"9a$j$,=P$?$i!Z(BB$B![$r2C$($5$i$K_V$a$k!#(B
 3. $B!Z(BC$B![$r2C$(J($$$?$i!"Bd!JGr?H5{!K$H%H%^%H$r2C$(!"$7$P$i$/
 4. $B5{$+$i$7$C$+$j$@$7$,=P$?$i2P$r;_$a!";E>e$2$K!Z(BD$B![$r2C$($k!#(B
$B"((B
$B$*9%$_$G%i%$%`=A$rDI2C$G$+$1$F$$$?$@$/!#(B

$B$4$O$s%P!<%0(B

$B:`NA(B (4$B?MJ,(B)

 • $B$4$O$s!!(B100g
 • $BFZ%P%iGv@Z$jFy!!(B300g
(A)
 • $BMq!!>.(B1$B8D(B
 • $B6L$M$.$N$9$j$*$m$7!J=A$O7Z$/@Z$k!K!!(B40g
 • $B$K$s$8$s$9$j$*$m$7!J=A$O7Z$/@Z$k!K!!(B40g
 • $B%J%D%a%0!!>.$5$8(B1/4
 • $B1v!!>.$5$8(B1/2
 • $B8U\%!!>/!9(B
(B)
 • $B%1%A%c%C%W!!Bg$5$8(B3
 • $B$H$s$+$D%=!<%9!!Bg$5$8(B3
 • $B@8%/%j!<%`!!Bg$5$8(B3
 • $B%_%K%H%^%H!J(B8$B$D@Z$j!K!!E,NL(B
 • $B%3!<%s!!E,NL(B
 • $B%/%l%=%s!!E,NL(B
 • $B%5%i%@L}!!>/!9(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BFZ%P%iFy$O!"JqCz$GC!$$$F%_%s%A>u$K$9$k!#(B
 2. $B%]%jB^$K$4$O$s$rF~$l$F$h$/N}$j!"G4$j$,=P$?$i%\%&%k$K0\$7!"(B(A) $B$rF~$l$F$5$i$K$h$/N}$k!#!J%]%jB^$r
 3. $B%U%i%$%Q%s$K%5%i%@L}$r$N$P$7!"(B(1) $B$rA4It9-$2!"%U%i%$JV$7$GJ?$i$K$9$k!#%U%?$r$7$F2P$r$D$1!"CfF$/!#$3$s$,$j>F$-?'$,$D$$$?$iJV$7$F!"$5$i$K(B4$BJ,>F$$$FCf$^$G2P$rDL$9!#ESCf!"M>J,$J;i$O%Z!<%Q!<$G5[$$F$1$?$i4o$K@9$k!#(B
 4. $B%l%_%0%i%9%=!<%9$r:n$k!#(B(2) $B$N%U%i%$%Q%s$K(B (B) $B$rF~$l!"$5$C$H2P$rDL$9!#(B
 5. $B4o$K@9$j$D$1$?%P!<%0$K(B (3) $B$N%=!<%9$r$L$j!"%_%K%H%^%H$H%3!<%s$r;6$i$7!"%/%l%=%s$r;I$7$F%8%c%s%0%kIw$K>~$k!#(B

2$BEY$E$16X;_!!Ln:Z%9%F%#%C%/!u%/%j!<%`%A!<%:%G%#%C%W(B

$B:`NA(B (4$B?MJ,(B)

 • $B$K$s$8$s!!(B1/4$BK\(B
 • $BBg:,!!(B1/4$BK\(B
 • $B%Q%W%j%+2+!!(B1/2$B8D(B
 • $B%Q%W%j%+@V!!(B1/2$B8D(B
 • $B$-$e$&$j!!(B1$BK\(B
 • $B%;%m%j!J6Z$r
$B%/%j!<%`%A!<%:%G%#%C%W!J$/$^$N$*$7$C$3%Q%;%jE:$(!K(B
 • $B!J$/!K(B $B%/%j!<%`%A!<%:!J>o29!K!!Bg$5$8(B4
 • $B!J$^!K(B $B%^%h%M!<%:!!Bg$5$8(B2
 • $B!J$*!K(B $B$*$m$76L$M$.!!Bg$5$8(B1
 • $B!J$7!K(B $B1v!!>.$5$8(B1/4
 • $B!J$3!K(B $B8U\%!!>/!9(B
 • $B!J%Q!K(B $B%Q%;%j$_$8$s!!>.$5$8(B2

$B:n$jJ}(B

 1. $B$*9%$_$NLn:Z$r0l8}Bg$N%9%F%#%C%/>u$K@Z$k!#(B
 2. $B%\%&%k$K%G%#%C%W$N:`NA$r:.$<9g$o$;$k!#(B
 3. $BLn:Z$r%G%#%C%W$K$D$1$F$$$?$@$/!#(B

$B%H%^$i$s$$$$$*%"%8(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $B%"%8!J;0Kg$K$*$m$7>.9|$r
 • $B1v!!>/!9(B
 • $B$3$7$g$&!!>/!9(B
 • $B>.G~J4!!E,NL(B
 • $B%5%i%@L}!!E,NL(B
(A)
 • $B?e!!Bg$5$8(B4
 • $B>.G~J4!!Bg$5$8(B3
 • $B>e?7J4!!Bg$5$8(B1
(B)
 • $BJ4%A!<%:!!Bg$5$8(B2
 • $B%O!<%V1v!!>.$5$8(B1/2$B6/(B
 • $B9u8U\%!!>/!9(B
 • $B40=O%H%^%H!!(B2$B8D(B
 • $B$K$s$K$/!JC!$$$F$_$8$s@Z$j!K!!(B2$BJR(B
 • $B6L$M$.!JGv@Z$j!K!!(B1/2$B8D!J(B100g$B!K(B
 • $BEb?I;R!J
 • $B%*%j!<%VL}!!Bg$5$8(B2
 • $B%P%8%k!!(B5g
 • $B%5%o!<%/%j!<%`!!E,NL(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%H%^%H$OEr$`$-$7$F$6$/@Z$j$K$9$k!#(B
 2. $B%U%i%$%Q%s$K%*%j!<%VL}$rF~$l!"$K$s$K$/$H6L$M$.$HEb?I;R$r_V$a$k!#(B
  $B6L$M$.$,$7$s$J$j$7$?$i%H%^%H$rF~$l!"DY$7$J$,$i_V$a$k!#(B
 3. (2)$B$K(BB$B$r2C$(!";E>e$2$K%P%8%k$r2C$(%=!<%9$r:n$k!#(B
 4. $B%"%8$r(B3$BKg$K$*$m$7$FCf9|$r$B1v!"$3$7$g$&$r$U$j!">.G~J4$rGv$/$O$?$/!#(B
  A$B$r$"$o$;$?0a$r$D$1$F!"HiL\$+$iMH$2>F$-$9$k!#(B
  $B!JL}$O(B1cm$B$b$$$i$J$$!K(B
 5. $B4o$K(B(4)$B$N$"$8$r@9$j!"(B(3)$B$N%=!<%9$r$+$1$k!#(B
  $B%5%o!<%/%j!<%`$r2C$($F$$$?$@$/!#(B

$B%]%1%5%i%@(B (2〜3$B?MJ,(B)

$B:`NA(B

 • $B$^$0$m;I?HMQ!J@V?H!K!!(B100g
 • $B%5!<%b%s;I?HMQ!!(B100g
 • $B4%Ag3$At!!(B5g
 • $B?76L$M$.!J$_$8$s@Z$j!K!!(B80g
 • $B$-$e$&$j!J$5$$$NL\@Z$j!K!!(B1/2$BK\(B
 • $B1v!!>/!9(B
 • $B%U%j%k%l%?%9!J$A$.$k!K!!E,NL(B
(A)
 • $B$7$g$&$f!!Bg$5$8(B1.5
 • $B$4$^L}!!>.$5$8(B2

$B:n$jJ}(B

 1. $B3$At%5%i%@$O?e$GLa$7$F?)$Y$d$9$$D9$5$K@Z$j?e5$$r@Z$k!#(B
 2. $B%^%0%m$H%5!<%b%s$O(B1.5cm$B3Q$NBg$-$5$K@Z$k!#(B
 3. $B%\%&%k$K(BA$B$r9g$o$;!"(B(1)$B!"(B(2)$B!"?76L$M$.!"$-$e$&$j$r:.$$B1v$GL#$rD4$($k!#(B
 4. $B4o$K%l%?%9$rI_$-!"(B(3)$B$r@9$k!#(B
$B"((B
$B?76L$M$.$,L5$$>l9g$O!"?e$K$5$i$7$F$7$C$+$j?e5$$r@Z$k!#(B

$BBg9>8M%i!<%a%s(B

$B:`NA(B (2$B?MJ,(B)

 • $BD9%M%.(B ($B$_$8$s@Z$j(B)$B!!(B1$BK\J,(B ($B@5L#(B100g)
 • $B%5%i%@L}!!E,NL(B
 • $BCf2ZLM!!(B2$B6L(B
(A)
 • $B$*Er!!(B3$B%+%C%W(B
 • $BOBIw$@$7!!(B2$BB^(B
 • $B$7$g$&L}!!>.$5$8(B2
 • $B%*%$%9%?!<%=!<%9!!>.$5$8(B1
 • $B1v!!>.$5$8(B1/4
 • $BK|G=$M$.(B ($B>.8}@Z$j(B)$B!!E,NL(B
 • $B>F$-3$B]!!E,NL(B
 • $Bh'$GMq!!(B2$B8D(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B%M%.(B1$BK\J,$r$_$8$s@Z$j$7!"%5%i%@L}$GMH$2>F$-$9$k!#(B
  POINT$B!'>G$,$7%M%.$OL}$,Nd$?$$$&$A$K%M%.$rF~$l$k$H<:GT$7$J$$!*(B
  $B%-%D%M?'$K$J$C$?$i>G$,$7%M%.$r
 2. $BCf2ZLM$OI=<(DL$j$Kh'$G!"?e5$$r$7$C$+$j@Z$k!#(B
 3. $BFi$K(B (A) $B$rF~$l!"(B3$BJ,G$,$7%M%.!"K|G=$M$.!">F$-3$B]$r2C$($k!#(B

$B%Z%i%Z%i%A%c!<%7%e!<(B

$B:`NA(B

 • $BFZ%P%iGv@Z$jFy!!(B150g
(A)
 • $B$7$g$&L}!!(B100ml
 • $B$_$j$s!!(B100ml
 • $BOBIw$@$7!!(B1$BB^(B

$B:n$jJ}(B

 1. $B>.Fi$K(B (A) $B$rJ($+$7!"FZ%P%iFy$r$7$c$V$7$c$V$7$F0z$->e$2$l$P!"4JC1%Z%i%Z%i%A%c!<%7%e!<$N40@.!#(B
  POINT$B!'FZ%P%iFy$r4E?I$$%?%l$G$7$c$V$7$c$V$9$k$@$1!*(B
$B"((B
$B;D$C$?%?%l$Kh'$GMq$rDR$1$l$PH~L#$7$$
$B"((B
$BFZ%P%i$O!"@Z$i$:$KD9$$$^$^$G$$$$!#(B

$B:=4N%i!

$B:`NA(B

 • $B:=4N(B ($B?)$Y$d$9$/@Z$k(B)$B!!(B200g
(A)
 • $B$7$g$&L}!!Bg$5$8(B5
 • $B%i!.$5$8(B1
 • $BMq2+!!(B1$B8DJ,(B

$B:n$jJ}(B

 1. $BJ(F-$7$?$*Er$K:=4N$rF~$l$k!#(B
  $B:F$SJ(F-$7$?$i2P$,DL$C$?9g?^$J$N$G!"%6%k$G$"$2!"J]B8B^$KF~$l$9$0$K(B (A) $B$rF~$l$F6u5$$rH4$$$F(B15$BJ,DxDR$1$F POINT$B!'6q:`$,G.$$>uBV$GD4L#NA$rF~$l$k$HAGAa$/L#$,F~$j;~C;$K!*(B
  POINT$B!'B^$GD4M}$9$l$P@v$$J*$b%J%7!*(B
 2. $B4o$K@9$j!"Mq2+$r$N$;!":.$<$J$,$i$$$?$@$/!#(B


$B",$3$N%Z!<%8$N0lHV>e$X(B